درخواست نوازنده عروسی مظفرالدین شاه از ناصرالدین شاه

درخواست نوازنده عروسی مظفرالدین شاه از ناصرالدین شاه

موسیقی شوشتر هـمانند فـرهنگ و زبـان شـوشتری‌ها از گـستردگی و تـوانمندی فرهنگی‌ برخوردار‌ است‌. وجود نغمات باقی‌مانده در این شهر گواه این ادعاست. ساختار موسیقی شوشتر مجموعه مقاماتی است‌ که‌ اصطلاح‌ مقوم، یا  مقام به آن اطلاق می‌شود.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

موسیقی شوشتر هـمانند فـرهنگ و زبـان شـوشتری‌ها از گـستردگی و تـوانمندی فرهنگی‌ برخوردار‌ است‌. وجود نغمات باقی‌مانده در این شهر گواه این ادعاست. ساختار موسیقی شوشتر مجموعه مقاماتی است‌ که‌ اصطلاح‌ مقوم، یا  مقام به آن اطلاق می‌شود. مـقام‌، نام‌ کلی و شناسنامه عامه موسیقی شوشتر است. برخی از مقام‌های آن، که هر کدام حامل روح بومی‌ و تاریخ‌ این منطقه می‌باشند، شامل مقام دشتی، دشتی راسَه، مهر دشتی، که بیشتر‌ در‌ دستگاه شور خـوانده مـی شدوند. موسیقی‌دان معروف دوره قاجار در شوشتر ملاگدا بود که‌ در‌ نواختن‌ تار تبحر خاصی داشت. در دوران قاجار، توسط نـاصرالدین‌شاه قـاجار برای عروسی مظفرالدین میرزا، به نوازندگی در ‌‌دربار‌ دعوت می‌شود و در برابر موسیقی شایسته‌ای که همراهانش اجرا می‌کند، از شاه بهایی‌ نمی‌خواهد‌ جز‌ اینکه مالیات را از نانوایی‌های شوشتر حذف کنند.

 

منبع:نقاش پور، مهشید، موسیقی شوشتر، تهران: بی‌نا، 1386، ص 35

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •