بذل و بخشش های شاهانه به مقربین درباری

بذل و بخشش های شاهانه به مقربین درباری

واگذاری تیول قریه بنکرکلا به علی رضاخان پیشخدمت خاصه طی فرمان رسمی ناصرالدین شاه قاجار

کافه تاریخ- سند

 

 واگذاری تیول قریه بنکرکلا به علی رضاخان پیشخدمت خاصه طی  فرمان رسمی ناصرالدین شاه قاجار

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •