محمدرضا شاه در جایگاه اسب شرط بندی امریکاییها!

محمدرضا شاه در جایگاه اسب شرط بندی امریکاییها!

تصویری که عـلم از محمدرضا پهلوی در یادداشت های خود نشان می‌ دهد‌، دقیقا‌ همان یـک نفری است که جز او‌، کس‌ دیگری‌ در‌ کشور‌ منشأ‌ اثر نیست ؛ نه مجلس ، نه دولت و نه هیچ چیز دیگری قدرتی نـدارند.

کافه تاریخ- کشکول

 

تصویری که عـلم از محمدرضا پهلوی در یادداشت های خود نشان می‌ دهد‌، دقیقا‌ همان یـک نفری است که جز او‌، کس‌ دیگری‌ در‌ کشور‌ منشأ‌ اثر نیست ؛ نه مجلس ، نه دولت و نه هیچ چیز دیگری قدرتی نـدارند. عـلم ضـمن بیان گفتگوی خصوصی خود و شـاه بـه نـکتـه مهمـی در ایـن مورد اشاره کـرده‌ اسـت : امـروز بـه مـن فرمودنـد، کـسی چـه مـی دانـد؟ اگـر موفقیت های من نبود (و نمی خواهم خودستایی کـنم ، فـقط بـه تو می گـویم )، نـه تنهـا از خـانواده پهلوی و تـمام‌ زحـمات‌ و مشقات پدر من اسمی نبود... و من اینجا باید به تو بگویم که آن قـدر امریکایی ها و انگلیسی ها با من [دودوزه ] بـازی کـردند کـه صدمه این کار هزاران بار‌ عظـیم‌ تـر از حمله مستقیم شوروی بـه من بود. این ها به خیال خودشان روی چند اسب شرط بندی می کننـد و با این اطلاع‌ ناقص‌ آن ها از کشور، بـخصوص‌ از‌ امـریکایی هـا، کشنده است ». نشانه شناسی تحولات آینده حکومت پهلوی به ویژه در سالهای دهه 1350 نشان داد که شاه در این گفتگو اعتراف بزرگی کرده است ؛ چـون در آینـده ای نه چندان دور برای نزدیکـی‌ بـه‌ آمریکایی ها او می‌ خواهد‌ همان اسب موردنظر آن ها باشد.


منبع: گفتگوهای من با شاه‌: خاطرات‌ محرمانۀ امیر اسد اللّه علم،گـروه مترجمان، تهران، انتشارات طرح نو،1371،ص ٢٥٦-٢٥٥ 
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •