باندبازی و ائتلاف برای ترفیع درجه رضاخان

باندبازی و ائتلاف برای ترفیع درجه رضاخان

رضاخان در ایران به شدت رشد کرد. همچنان که تنها پنج سال در ایران از فرماندهی کل قوا به وزارت جنگ و سپس به نخست وزیری و نهایتا به شاهی رسید. رضاخان بخشی از این رشد و ترفیع خود را به پشتوانه های حمایت نیروهای نظامی و باندبازی انجام می داد...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

رضاخان در ایران به شدت رشد کرد. همچنان که تنها پنج سال در ایران از فرماندهی کل قوا به وزارت جنگ و سپس به نخست وزیری و نهایتا به شاهی رسید. رضاخان بخشی از این رشد و ترفیع خود را به پشتوانه های حمایت نیروهای نظامی و باندبازی انجام می داد:
«بدین نیست بدانید که وقتی سال ترفیع درجه رضاخان فرارسید و وزیر جنگ از دادن درجه سرتیپی به ایشان خودداری کرد، تمام افراد و صاحب منصبان زیر دست مشارالیه چنان منقلب شدند که تصمیم گرفتند دسته جمعی به وزارت جنگ بروند و درجه فرمانده خود را بگیرند. این عده از قزاقخانه به سوی وزارت جنگ حرکت کردند؛ ولی قبل از آنکه به وزارت جنگ برسند فرمان سرتیپی فرمانده آنان رسید و به قزاقخانه مراجعت کردند...»1


1-صادق ادبی، سی سال با رضاشاه در قزاقخانه و قشون، به کوشش: خسرو معتضد، تهران، نشر البرز، 1385، ص 98
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •