بازدید از مرکز آموزشی پلیس زنان ایران

بازدید از مرکز آموزشی پلیس زنان ایران

پوراندخت مصلح صدری همسر جعفر قلی مستوفی صدری در بازدید از یک مرکز آموزشی پلیس زنان

کافه تاریخ- عکس

 

پوراندخت مصلح صدری همسر جعفر قلی مستوفی صدری در بازدید از یک مرکز آموزشی پلیس زنان

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •