روایتی جالب از رسم و رسوم دربار محمود غزنوی

روایتی جالب از رسم و رسوم دربار محمود غزنوی

اگـر چـه محمود غزنوی و اخلاف وی نیز نـسب خـویش را بـه شاهان ساسانی می‌رسانده‌اند،امّا با‌ تمسّک‌ به‌ آیۀ{/«انّ اکرمکم عند اللّه اتقیکم»/}، دیگر چندان ضـرورتی نـمی‌دیده‌اند کـه در این نسب‌سازی پا فشاری کنند؛با این همه،با بـه خـدمت‌ گرفتن‌ کارداران‌ ایرانی و مرسوم داشتن بسیاری آداب و رسوم ایرانیان،سعی می‌کرده‌اند تا آنجا‌ که‌ می‌شود جلوی سرکشیها را بگیرند و آسوده حـکومت کـنند...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

اگـر چـه محمود غزنوی و اخلاف وی نیز نـسب خـویش را بـه شاهان ساسانی می‌رسانده‌اند،امّا با‌ تمسّک‌ به‌ آیۀ{/«انّ اکرمکم عند اللّه اتقیکم»/}، دیگر چندان ضـرورتی نـمی‌دیده‌اند کـه در این نسب‌سازی پا فشاری کنند؛با این همه،با بـه خـدمت‌ گرفتن‌ کارداران‌ ایرانی و مرسوم داشتن بسیاری آداب و رسوم ایرانیان،سعی می‌کرده‌اند تا آنجا‌ که‌ می‌شود جلوی سرکشیها را بگیرند و آسوده حـکومت کـنند.از سـوی دیگر،مورد تأیید خلافت عباسی بودن‌ نیز‌ آنها‌ را بر آن مـی‌داشته که به پاره‌ای از معتقدات دینی و غیر ایرانی‌ نیز‌ تن‌ در دهند. از  آن جمله اینکه زمانی که کسی به واسطۀ خدماتش‌ به‌ پادشاه،به امارت و حکومت منطقه‌ای‌، یا‌ به مـناصب دیـگر از جـمله سپاه‌سالاری می رسیده و یا به لقبی مـفتخر مـی‌شده اسـت؛ اسـب وی را بـه نـام آن منصب و لقب بانگ می‌زده‌ و می‌طلبیده‌اند‌.


منبع:امیری خراسانی،احمد و غلامی،مجاهد، درنگی بر برخی از آداب و رسوم دربار غزنه با تکیه بر تاریخ ابوالفضل بیهقی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، زمستان 1395،   شماره 47 ، ص 50
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •