کدام روشنفکر مشروطه به طور جدی با پهلوی در افتاد؟

کدام روشنفکر مشروطه به طور جدی با پهلوی در افتاد؟

کدام یک از روشنفکران دوران مشروطه به طور جدی با عصر پهلوی در افتادند؟ ممکن است آنانی که صادق نیز بودند و عرق ملیت و وطن پرستی بیشتری داشتند، خانه نشین باشند، ولی مبارزه ای با اساس سلطه در کار نیست.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

روشنفکران اگرچه عمدتا نیروهای مخالف با حکومت هستند و این رویکرد را به شکلی دائم و پیوسته ادامه می دهند؛ اما کمتر پیش می آید که رویه ای مقابله جویانه ای را نیز در مقابل استبداد به شکل انقلابی انجام دهند:
«.... کدام یک از روشنفکران دوران مشروطه به طور جدی با عصر پهلوی در افتادند؟ ممکن است آنانی که صادق نیز بودند و عرق ملیت و وطن پرستی بیشتری داشتند، خانه نشین باشند، ولی مبارزه ای با اساس سلطه در کار نیست. به عنوان مثال، محمدعلی فروغی که از رجال مشروطه و نخست وزیر پهلوی بوده است. در آخر باقی می ماند و آنگاه که خانه نشین می شود، برای آن است که قدرت متمرکز پهلوی نمی تواند هیچ قدرتی در کنار خود را تحمل کند. تقی زاده از رجال مشروطه و در دوره پهلوی از دولتمردانی است که رئیس مجلس سنا شد و این ریاست را در زمان محمدرضا شاه پهلوی عهده دار بود. سکولاریزم دوره مشروطه به طور جدی هیچ مشکلی با پهلوی نداشت.»1


1-موسی نجفی و موسی فقیه حقانی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1393، چاپ نهم، ص 211-212
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •