توقع بی جای فرقه دموکرات از دهقانین

توقع بی جای فرقه دموکرات از دهقانین

توانایی و اتکای نهضت پیشه وری، طبقات زارعین بود. زیرا در نطق و بیان خود این طبقه را تشویق می داشتند که اصول مالکیت بر هم زده می شود و هر کس مالک زمین خواهد بود.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

پیشه وری در ایجاد فرقه دموکرات در آذربایجان تلاش خود را بر همراهی دهقانان نهاد. او امیدوار بود که با امتیاز دهی به زارعین بتواند از آنها به عنوان بدنه نظامی دولت جدید خود استفاده کند. امری که با شکست مواجه شد:
توانایی و اتکای نهضت پیشه وری، طبقات زارعین بود. زیرا در نطق و بیان خود این طبقه را تشویق می داشتند که اصول مالکیت بر هم زده می شود و هر کس مالک زمین خواهد بود. بیشتر اسلحه را هم به همان اهل دهات تقسیم کرده بودند و پیشه وری در تهران مکرر می گفت ما زمین را تقسیم می کنیم. اسلحه را هم به زارع می دهیم. خودش از حق خود دفاع می کند. ولی ساکنین دهات همه یکسان و یک آمال ندارند. عده ای صاحب زمین هستند که آنها را هم پا می نامند... آنانی که اراضی در دست دارند و منتفع می شوند، به رایگان و بدون فشار زمین را به دیگران واگذار نمی کنند. به همین دلیل در دهات عده ای... از این پیشامدها نگران و معنا ناراضی بودند...


1-محمد ولی میرزا فرمان فرماییان، از روزگار رفته حکایت(پراکنده ها)، به کوشش منصوره اتحادیه و بهمن فرمان، تهران، کتاب سیامک، 1382، ص 51
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •