قتل خدمتکار ایرانی توسط اساتید خارجی دارالفنون
پرونده معروف پزشکی قانونی ایران

قتل خدمتکار ایرانی توسط اساتید خارجی دارالفنون

کشور ایران از دیرباز به دلیل پیشرفت در علم پزشکی شهره عام و خاص بوده است. ولی تشکیل سازمانهای متولی امر پزشکی مربوط به دوران قاجاریه می باشد. به طوریکه در سالهای سلطنت ناصرالدین شاه تلاشهایی برای تشکیل سازمان پزشکی قانونی به عمل آمد.

کافه تاریخ- کشکول

 

کشور ایران از دیرباز به دلیل پیشرفت در علم پزشکی شهره عام و خاص بوده است. ولی تشکیل سازمانهای متولی امر پزشکی مربوط به دوران قاجاریه می باشد. به طوریکه در سالهای سلطنت ناصرالدین شاه تلاشهایی برای تشکیل سازمان پزشکی قانونی به عمل آمد. دکتر علی پرتو یکی از‌ اولین‌ اساتید علم پزشکی‌ قانونی ایران بوده است. دکتر پرتو در پاریس تـحصیل کـرده بود و از سال‌ 1289 تا 1317، به‌ تدریس‌ در‌ رشته بافت‌شناسی،پزشکی قانونی‌ و سمت پزشکی قـانونی تـهران انـجام وظیفه‌ کرد.یکی از پرونده‌های‌ معروف که حکم آن توسط ایشان صادر شد پرونده قتل خدمتکار دو تـن از‌ اسـتادان‌ دارالفـنون‌ بنام دکتر لاتی و دکتر لبلان است. آنها آنقدر این خدمتکار بیچاره‌ را‌ کـتک زده بـودند که در اثر جراحات حاصله درگذشت و سپس با همدستی با یکی از دوستان‌‌ خود‌ بنام‌ دکتر گاشه،گـواهی دفـن او را صادر کردند.ولی هنگام‌ دفن مرده‌شور‌ متوجه‌ آثار‌ ضرب و جرح در بدن مقتول شـد و آن را بـه شهربانی گزارش داد.شهربانی با‌ مشکوک‌ دانستن‌ مـرگ،جـسد را تـشریح و علت مرگ را ضرب و جرح تشخیص دادند.بـه عـلت قانون‌‌ کاپیتالاسیون‌ تنها اقدام انجام شده در مورد این دو پزشک،فقط اخراج‌ از ایران‌ بـود‌.

 

منبعقضایی صمد، پزشکی قانونی، چاپ اول، .تهران‌: نشر‌ دانشگاه‌‌ تـهران، 1368، ص 28

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •