سندی دیگر در تایید خیانت خاندان زاهدی در کودتای 28 مرداد 1332

سندی دیگر در تایید خیانت خاندان زاهدی در کودتای 28 مرداد 1332

مقاله احتشام اولیایی ارسالی برای اردشیر زاهدی سفیر ایران در لندن درباره خدمات و اقدامات فضل الله زاهدی در کودتای 28 مرداد 1332 و تمجید و قدردانی از خدمات وی

مقاله احتشام اولیایی ارسالی برای اردشیر زاهدی سفیر ایران در لندن درباره خدمات و اقدامات فضل الله زاهدی در کودتای 28 مرداد 1332 و تمجید و قدردانی از خدمات وی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •