جعبه دوربین و اسلحه و دواجات مربوط به رضاشاه پهلوی

جعبه دوربین و اسلحه و دواجات مربوط به رضاشاه پهلوی

جعبه دوربین و اسلحه و دواجات مربوط به رضاشاه پهلوی در کاخ مرمر

کافه تاریخ- عکس

 

جعبه دوربین و اسلحه و دواجات مربوط به رضاشاه پهلوی در کاخ مرمر

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •