مقوله عدم وابستگی در تاریخ ایران

مقوله عدم وابستگی در تاریخ ایران

در تاریخ گذشته ایران، به واسطه سطح نیازها، نه تنها، اقتصاد ایران به دیگران نیازی نداشت، بلکه فراتر از آن واحدهای کوچک تر مثل شهر و روستا و خانواده نیز کمتر به یکدیگر نیازمند بودند...

کافه تاریخ- کشکول

 

اقتصاد امروز را عصر وابستگی متقابل می دانند و از این روست که کشورهای ابرقدرت به خود اجازه می دهند که کشورهای مخالف خود را تحریم کنند. به خاطر همین مقوله وابستگی. اما در تاریخ گذشته ایران، به واسطه سطح نیازها، نه تنها، اقتصاد ایران به دیگران نیازی نداشت، بلکه فراتر از آن واحدهای کوچک تر مثل شهر و روستا و خانواده نیز کمتر به یکدیگر نیازمند بودند:
«اکثر خانواده های ایرانی در آن ایام خودبسنده بودند و بخش زیادی از نیازمندی های روزانه، در درون خانه تهیه می شد. بسیاری از خانواده ها گندم، حبوبات و گوشت مصرفی و حتی کرباس و پارچه ی پشمی مورد نیاز برای تهیه ی پوشاک را خود تهیه می کردند. قناعت و اعتدال و ضرفه جویی پایه ی زندگی خانواده ی ایرانی محسوب می شد. هر دختر و پسر خردسال می توانست به نوعی در تولید جمعی خانوار شرکت کند و بار سنگین تامین نیازهای خانوار، فقط بر دوش یک یا دو نفر سنگینی نمی کرد.»1


1-مجید پورشافعی، اقتصاد کوچه، تهران، گام نو، 1384، ص 71-72
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •