روایت اعتماد السلطنه از تاریخ خوانی برای ناصرالدین شاه

روایت اعتماد السلطنه از تاریخ خوانی برای ناصرالدین شاه

یکی از علاقمندی زایدالوصف ناصرالدین شاه علاقه به مطالعه آثار‌ بـرجسته‌ تـاریخی‌ بـه‌ ویژه شرح‌حال پادشاهان و سلاطین بزرگ اروپا نظیر پتر کبیر،ناپلئون،فردریک کـبیر و دیـگران بود. ‌هرچند‌ که‌ در عمل،متأسفانه از تاریخ زندگی این‌ بزرگان درس چندانی نمی‌گرفته است.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

یکی از علاقمندی زایدالوصف ناصرالدین شاه علاقه به مطالعه آثار‌ بـرجسته‌ تـاریخی‌ بـه‌ ویژه شرح‌حال پادشاهان و سلاطین بزرگ اروپا نظیر پتر کبیر،ناپلئون،فردریک کـبیر و دیـگران بود. ‌هرچند‌ که‌ در عمل،متأسفانه از تاریخ زندگی این‌ بزرگان درس چندانی نمی‌گرفته است. اعتمادالسلطنه در‌ کتاب روزنامه خاطرات، بـارها بـه ایـن نکته، اشاره دارد که برای شاه آثاری را‌ که‌ در‌ شرح زندگی‌ این بزرگان نـوشته مـی‌شده،از آغـاز تا انجام‌ می‌خوانده است. می‌نویسد:«چهار‌ ساعت‌ تمام‌ تاریخ فردریک خواندم.عجب این‌که در سـال‌ مـتجاوز از چـهارصد تومان خرج‌ می‌کنم‌ و از‌ این‌ قبیل کتاب‌ها که سراپا تنبه است می‌آورم برای‌ شاه مـی‌خوانم هـیچ ملتفت نیستند.» و در‌ جای دیگر در ربط با همین موضوع می‌نویسد: «یک دهان من کـتاب‌ مـی‌خواندم‌ یـک‌ دهان‌ خودشان تقریر شکارشان را می‌فرمودند و امین‌ خلوت می‌نوشت.خیلی فرق داشت تفصیل حالت‌ فـردریک‌ کـبیر‌ و پادشاه‌ پروس که من می‌خواندم با تقریر خودشان که صفحه‌ای از زندگی خودشان‌‌ است‌».

 

منبع:اعتماد السلطنه، روزنامه خاطرات، به کوشش ایرج افشار، تهران، امیرکبیر، ص 124 و 116

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •