رفتار رضاخان با روزنامه نگاران مخالف

رفتار رضاخان با روزنامه نگاران مخالف

رفتار‌ دولت‌ و شهربانی در دورهء رضا شاه‌، با‌ مدیران جراید‌ بسیار‌ خشن‌‌ بود.یکی از مدیران جراید،در‌ آن‌ دوره در مورد برخورد شهربانی با جریده‌اش‌ نوشته است...

کافه تاریخ- کافه هنر

 

رفتار‌ دولت‌ و شهربانی در دورهء رضا شاه‌، با‌ مدیران جراید‌ بسیار‌ خشن‌‌ بود.یکی از مدیران جراید،در‌ آن‌ دوره در مورد برخورد شهربانی با جریده‌اش‌ نوشته است:«در شهریور 1315‌ ش.،دفـعتا‌ دو نفر مامور از طرف اداره سیاسی‌ شهربانی،به ادارهء‌ روزنامه  ما آمدند و اوراق و دفاتر و سوابق‌ را‌ مورد بازرسی‌ قرار داده،بلا فاصله نویسنده را به اتهام اوراق و سوابق، جلب‌ و به‌ شعبهء 9 آگاهی(یکی از شعب‌ ادارهء‌ سیاسی‌)تـحویل دادنـد و از‌ طرف‌ آنها بلا فاصله‌ بدون‌ بازپرسی‌ و تحقیق،دستور توقیف داده شد،و مرا تحویل زندان دادند ...» نویسنده را به نام‌ مقصر‌ سیاسی در زندانی که جایگاه دزدها‌، قطاع‌‌ الطریق‌ها و قاتلان‌ و بالاخره‌ جانی‌ها‌ بود،جـای دادنـد.گفتند‌ مقصر سیاسی‌ یعنی میکروب جامعه؛ تا وضعیت شما روشن نشود،جای شما اینجاست و غذا و رختخواب‌ و غیره‌ را نخواهید داشت‌.


منبع: محمد صدر هاشمی.تاریخ جراید و مجلات‌ ایران، اصفهان، نشر کمال، 1363، ص 30
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •