وزارتخانه ای که کار خود را با یک دفتر در دربار شروع کرد

وزارتخانه ای که کار خود را با یک دفتر در دربار شروع کرد

اولین بار در زمان فتحعلیشاه، انتصاب سفرای دایمی و مقیم شکل گرفت و به صورت دفتر در دربار تأسیس شد.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

اولین بار در زمان فتحعلیشاه، انتصاب سفرای دایمی و مقیم شکل گرفت و به صورت دفتر در دربار تأسیس شد. متعاقب این تحولات، وزارت امور خارجه نیز شکل گرفت و نشاط اصفهانی به عنوان اولین وزیر خارجه انتخاب گردید:
«از ابتدای قرن نوزدهم که انتصاب سفرای دایمی و مقیم در دربار ایران مرسوم شد. کثرت امور مربوط به سیاست خارجی و نمایندگان سیاسی متعددی که از جانب دول بیگانه به ایران اعزام می‌شدند باعث گردید که فتحعلیشاه در سال 1809 میرزا قلیخان منشی‌الممالک را که وظیفه‌اش دریافت نامه‌های سلاطین خارجی و قرائت آنها در حضور شاه و تهیه جواب بود مأمور مراجعات نمایندگان خارجی بنماید و به این ترتیب وزارت امور خارجه در ابتدا به صورت دفتری در دربار تأسیس شد. متعاقب امضای عهدنامه کنگره وین در 5 مارس 1815 در مورد ترتیب اعزام و پذیرفتن و تقدم نمایندگان سیاسی و به لحاظ مسائل مهمی که هر روز در مناسبات ایران با دول بیگانه پیش می‌آمد فتحعلیشاه ناچار به تأسیس وزارت امور خارجه شد و طی فرمان مورخ اکتبر 1821 (1237 ه.ق) دستور تأسیس این وزارت را صادر کرد و میرزا عبدالوهاب خان نشاط اصفهانی دانشمند و شاعر مشهور را به سمت اولین وزیر خارجه تعیین نمود.»1


1-عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران، امیرکبیر، 1385، چاپ یازدهم، ص 241
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •