دزدی دایی ملیجک از الماس های شاه

دزدی دایی ملیجک از الماس های شاه

میرزا محمدخان گروسی ، معروف به امین خاقان و ملیجک اول، برادر زبیده خانم امینه اقدس از زنان ناصرالدین شاه و از سوگلی‌های دربار و همچنین پدر غلامعلی خان عزیزالسلطان معروف به ملیجک دوم بود.

کافه تاریخ- کشکول

 

میرزا محمدخان گروسی ، معروف به امین خاقان و ملیجک اول، برادر زبیده خانم امینه اقدس از زنان ناصرالدین شاه و از سوگلی‌های دربار و همچنین پدر غلامعلی خان عزیزالسلطان معروف به ملیجک دوم بود. وی فراش خلوت و در سال ۱۳۰۰.ق پیشخدمت شاه شد. او در سفر سوم ناصرالدین‌شاه به اروپا در سال ۱۳۰۶ ق. از جمله ملتزمین رکاب بود. اعتماد السلطنه در یادداشتهای خود در خصوص جایگاه ویژه ملیجک در نزد شاه‌ نوشته‌ است: «در سر ناهار ملیجک اول‌ نـفس‌زنان رسـید و عرض کرد هرچه گردیدم(گشتم)،نـبود(پیدا نکردم). شـاه‌ فرمودند‌ از المـاسهای بـزرگ آویـز که دیروز‌ در‌ میان کیسه‌ ریخته‌ام‌ و جـیبم‌ گـذاشتم بیست‌ دانه بود‌، یکی گم شده؛ اقدسیه‌ وقتی خواستم بخوابم شمردم درسـت نـبود. بعد کیسه را زیر سر‌ گذاشتم‌ و خـوابیدم. مردک پسر سید ابـو القـاسم،‌ دائی‌ ملیجک‌ کوچک‌ که‌ حـالا پیـشخدمت و همقطار‌ بنده‌ است‌، شاه را میمالیده است و او تنها آنجا بوده است. چون دائی ملیجک بـود هـمینقدر به امین‌ السلطان‌ فرمودند‌ استنطاق کـن، گـذشت، بـعد سیاهه جواهراتی را‌ کـه‌ نـزد‌ امین‌‌ اقدس‌‌ است‌ خـواستند. بـیست دانه را نوزده دانه کردند .به این سهلی از میان رفت.»


منبع: سید محمد علی جمال زاده، مطالبی درباره جیغه پادشاهان قاجار، مجله یغما، دی 1346،شماره 234، ص 516 
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •