پیشگامان صنعت سینما در ایران چه کسانی بودند؟

پیشگامان صنعت سینما در ایران چه کسانی بودند؟

تـولد سـینما در ایـران را به شیفتگی‌ مظفر الدین شاه قاجار نسبت مـی‌دهند کـه هنگام‌ اقامت در پاریس در سال 1900/1279 فیلم‌های‌ خبری را برای نخستین بار دید، و سپس در یادداشت روزانه‌اش به‌ آن‌‌ اشاره کرد...

کافه تاریخ- کافه هنر

 

تـولد سـینما در ایـران را به شیفتگی‌ مظفر الدین شاه قاجار نسبت مـی‌دهند کـه هنگام‌ اقامت در پاریس در سال 1900/1279 فیلم‌های‌ خبری را برای نخستین بار دید، و سپس در یادداشت روزانه‌اش به‌ آن‌‌ اشاره کرد:«ما بـه عـکاسمان دسـتور دادیم همه نوع‌ [(تجهیزات سینماگری‌) بخرند و به تهران بیاورند تا،ان‌ شاء‌ الله بتوانیم‌ فیلم بسازیم و به خادمانمان نشان دهیم».اما، انگیزش واقعی توسعه  آغازین سینما‌ را‌ چند‌ تجارت پیشه بـه‌ وجـود آوردنـد که حرفه‌شان را در کشورهای غربی،عمدتا روسیه و فرانسه‌،یاد‌ گرفته‌ بودند.ایـن افـراد عبارت بودند از میرزا ابراهیم خان عکاس باشی و مهدی روسی‌خان(که‌ از‌ مراسم سلطنتی فیلم‌برداری کرد)،ابراهیم خـان صـحاف‌باشی‌ (کـه نخستین سینما را در سال‌ 1905/1284 در ایران گشود) و خان بابا معتضدی(که چند فیلم سـرگرمی و چـند فـیلم‌ خبری تولید‌ کرد‌.) این فیلم‌سازان مجبور بودند با تجهیزات،امکانات، متخصصان و استعدادهای ناکافی بـسازند. بـه عـلاوه‌،شرایط‌ اجتماعی‌ در جهت رشد سینما نبود. ایران به لحاظ اقتصادی‌ و اجتماعی عقب مانده بـود؛اکـثریت بی‌سواد‌ بودند‌.بـه‌ سـبب‌ هـمین‌‌ شرایط ناموفق،هیچ تولید داخلی قابل ذکری وجود نداشت.اکثر فیلم‌هایی که نشان مـی‌دادند فـیلم‌های‌ خبری‌ یا‌ کمدی و فیلم‌های ماجراجویانهء اروپا،روسیه و امریکا بودند.از همان آغاز،تولید فیلم‌ داخـلی‌ قـلمرو شـاهان و طبقات بالا شد و اغلب به فیلم‌های خبری دربارهء فعالیت‌های سلطنتی محدود می‌شد.


منبع: تهامی‌نژاد‌،محمد‌؛«ریشه‌یابی یاس:تاریخ سینما در ایران» دربارهء سینما و تئاتر،دی 1352،ص 31.
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •