اعتماد عجیب محمد شاه قاجار به پزشک مخصوصش

اعتماد عجیب محمد شاه قاجار به پزشک مخصوصش

دکتر لابات فرانسوی، از سال 1258 ق./1842 م. پزشک ویژه‌ی‌ محمد‌ شاه‌ بود. او را-که در حاجی ترخان روسیه، به فـراگیری دوره‌ی جراحی پزشکی قانونی‌ مشغول‌ بود‌- حاجی میرزا آغاسی صدر اعظم و شوهر عمه‌ی محمد شاه،به تهران‌ فرا خواند...

کافه تاریخ- کشکول

 

دکتر لابات فرانسوی، از سال 1258 ق./1842 م. پزشک ویژه‌ی‌ محمد‌ شاه‌ بود. او را-که در حاجی ترخان روسیه، به فـراگیری دوره‌ی جراحی پزشکی قانونی‌ مشغول‌ بود‌- حاجی میرزا آغاسی صدر اعظم و شوهر عمه‌ی محمد شاه،به تهران‌ فرا خواند. محمد‌ شاه‌،زیر نظر وی بـه درمـان خود پرداخت و به او و دستورات پزشـکی‌اش بـسیار اعتماد‌ داشت‌. به‌ همین جهت، وی را شیر می‌خواند و لقب خان را به او عطا کرد. اعتماد‌ محمد‌ شاه به لابات، به حدی بود که به وی می‌گفت: «تـو را اگـر‌ زهر‌ هم‌‌ به مـن تـجویز کنی،می‌خورم. زیرا می‌دانم که برای درمان من مؤثر خواهد بود.» دکتر‌ لابات‌،در ایران به لابات خان معروف بود. او،بعد از دو سال‌ خدمت‌ در‌ ایران،به علت بیماری ورم کبد به کشور خـود بـازگشت. در روز خداحافظی،محمد شاه‌ بسختی‌ وی‌ را شناخت.زیرا همان لابات خانی که لقب شیر از شاه گرفته‌ بود‌،با کمک‌ چندین فراش روی پای خود ایستاده بود.اندکی بعد،دکتر لابات در فرانسه درگذشت‌ و تـا‌ هـنگام استخدام دکـتر کلوکه در سال‌ 1263 ق./1848 م.،دکتر کاله(جوادف)به‌ اسم‌ دکتر کید-که وابسته‌ی هیئت نمایندگی روسیه‌ در‌ تهران‌ بود-بـه همراه دکتر بل‌ انگلیسی،کار‌ درمان‌ موقت محمد شاه را بر عـهده گـرفت.


منبع:هاشمیان،احمد، پزشکان خارجی زمان سلطنت ناصر الدین شاه در ایران، گنجینه اسناد ، زمستان 1383 ،  شماره 56 ،  ص 36
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •