سانسور همه جانبه؛ از کلمات تا آگهی ها و اعلانات

سانسور همه جانبه؛ از کلمات تا آگهی ها و اعلانات

به گواه تاریخ، رضاخان از دو چیز وحشت داشت. انتقاد در مجلس و انتقاد در روزنامه ها. با‌ توجه به اقدامات رضاخان در‌ دورهء‌ تصدی‌ وزارت جنگ و نخست‌وزیری،پس از دستیابی به سلطنت،دیگر اثـری از مـطبوعات‌ مـخالف باقی نماند...

کافه تاریخ- کافه هنر

 

به گواه تاریخ، رضاخان از دو چیز وحشت داشت. انتقاد در مجلس و انتقاد در روزنامه ها. با‌ توجه به اقدامات رضاخان در‌ دورهء‌ تصدی‌ وزارت جنگ و نخست‌وزیری،پس از دستیابی به سلطنت،دیگر اثـری از مـطبوعات‌ مـخالف باقی نماند.امّا حساسیت وی نسبت به مـندرجات‌ و مـطالب‌‌ روزنـامه‌ها‌ افـزون،و بـا تـحکیم بیشتر پایه‌های قدرتش، افزونتر شد‌.در‌ این‌ دوره،نظارت بر امور مطبوعاتی به شهربانی واگذار گردید. رضاخان برای‌ اعمال کنترل بیشتر بر مطبوعات شروع به‌ کاستن‌ از‌ تعداد آنها در تـهران و شهرستانها نمود. همزمان با کاهش تعداد‌ روزنامه‌ها و مجلات، بر حیطه‌ موضوعات مورد سانسور نیز افزوده شد. در ابتدا، سانسور مطبوعات به‌ عهدهء داشتند، اما‌ پس‌ از‌ مدتی شهربانی خود رأسا کار سـانسور را بـر عهده‌ گرفت و کلیه‌ مدیران‌ جراید مجبور شدند برای درج هرگونه مطلبی،ابتدا اجازهء بازرس مطبوعات را کسب نمایند.سانسور که‌ در‌ آغاز‌ منحصر به‌ مقالات و اخبار بود، بتدریج به آگهی‌ها و اعلانات و سـپس بـه کلمات‌ نیز‌ تسری‌ یافت‌. در این دوره بسیاری از جراید بدلیل چاپ شعر و یا حدیثی، که احیانا‌ از‌ آن‌ معنای مخالفی برداشت می‌شد،تعطیل شدند.بهمین دلیـل‌ کـمتر روزنامه‌ای را می‌توان سراغ گرفت‌ کـه‌ در ایـن دوره حد اقل یکبار توقیف نشده باشد.سایه توقیف و تعطیل نه‌ تنها‌ روزنامه‌های‌ غیررسمی، بلکه روزنامه‌های نیمه رسمی و کثیر الانتشاری چون ایران،شفق سرخ‌ و اطـلاعات را نـیز‌ در‌ برمی‌گرفت.کناره گرفتن رهـنما از روزنـامه‌نگاری و توقیف و زندانی شدن علی دشتی،که هر‌ دو‌ از‌ طرفداران رضاخان و از زمینه‌سازان سلطنت او بودند،بخوبی نمایانگر فشار و اختناق حاکم بر مطبوعات در‌ عصر‌ سلطنت رضا شاهی است.


منبع: عبد الکریم ذاکر حسین‌،  مطبوعات سیاسی ایران‌ در عصر مشروطیت، چاپ‌ دوم، تهران،دانشگاه‌ تـهران 1371، ص 119.
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •