دندانپزشکی که به آثار باستانی ایران رحم نکرد!
دندانپزشک دربار قاجار و خارج کردن 116 قطعه آثار باستانی ایران

دندانپزشکی که به آثار باستانی ایران رحم نکرد!

دکتر برتراند باتیست آنسگاریوس هیبنت، ملّقب به‌ مسنّن‌ السّلطنه،سوئدی تبار و در شهر ونـرزبورگ‌ سـوئد مـتولّد شده بود. اوّلین برخورد برتراند با شغل (داندانپزشکی‌، در هـمین مطب شخصی پدرش ‌ بـود. وی،در ابتدا در مطب پدری خود،به کارآموزی پرداخت و بعدها در‌ شهرهای‌ کیل آلمان و پاریس فرانسه،به تحصیل در رشـته دنـدانپزشکی مشغول‌ و در‌ سال 1867 م.، موفّق به اخذ دانشنامهء تحصیلی‌ در‌ این‌‌ رشته شد.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

دکتر برتراند باتیست آنسگاریوس هیبنت، ملّقب به‌ مسنّن‌ السّلطنه،سوئدی تبار و در شهر ونـرزبورگ‌ سـوئد مـتولّد شده بود. اوّلین برخورد برتراند با شغل (داندانپزشکی‌، در هـمین مطب شخصی پدرش ‌ بـود. وی،در ابتدا در مطب پدری خود،به کارآموزی پرداخت و بعدها در‌ شهرهای‌ کیل آلمان و پاریس فرانسه،به تحصیل در رشـته دنـدانپزشکی مشغول‌ و در‌ سال 1867 م.، موفّق به اخذ دانشنامهء تحصیلی‌ در‌ این‌‌ رشته شد. در‌ سال‌ 1872 م.، به‌ وی پیشنهاد کـار در دربـار‌ ایران‌ شد.این پیشنهاد،به دستور صدر اعظم وقت ایران و توسّط دکـتر تـولوزان فرانسوی‌،پزشک‌ مخصوص ناصر الدّین شاه‌(1247‌.1313‌ ه.ق./1830.1896 م.)،بـه‌ دکـتر‌ هـیبنت‌ ابلاغ گردید. به‌ موجب‌ قرار داد منعقده در تـاریخ 20 سـپتامبر 1872 م./1289 ه‌ .ق.،دکتر هیبنت،ابتدا به‌ مدّت‌ سه سال و بعدها با تجدید قرار‌ داد‌،جـمعا 35‌ سـال‌‌ در‌ ایران اقامت کرد و به‌ خـدمت مـشغول شد. دکتر هیبنت،بـه هـنگام اقامت‌ خود‌ در ایران،مجموعه‌ای از کارها و عتیقه جات ایرانی را جمع‌آوری کرد و همهء‌ آنها‌ را که شامل 116 قطعه بـود‌. بـه‌ مـوزهء شهر گوته‌ بورگ‌،زادگاه خود اهدا کرد.این‌ اشیا که بیشتر شـامل سـلاحهای‌ مـختلف از جمله زره،کلاه خود،سپر،تبرزین،قلیان‌،شیشه‌های‌ دست‌ساز، جعبه‌های خاتم،قلمدان،ظروف‌ لعابی‌ و سـفالی‌ و...اسـت.در مـوزهء‌ مردم‌شناسی‌‌،در معرض‌ نمایش‌ عموم گذاشته شده است که قسمتی‌ از تاریخ و تمدّن گذشتهء ایران را،مـخصوصا در‌ دوران‌ صفویّه و قاجاریّه نشان‌ می‌دهد. دکـتر بـرتراند هیبنت،در سال 1907 م.،بعد از 35‌ سال‌ اقامت و فعّالیت در ایران،به علّت کـهولت‌ سن‌،به‌ وطن خود،سوئد برگشت.دکتر برتراند،پس‌ از‌ اقامت کوتاهی در سوئد،به پاریس،محلّ تحصیل خود بـرگشت و تـا اواخـر عمر‌ در‌ پاریس زندگی می‌کرد.وی،در‌ سال‌ 1931 م.،چشم‌ از‌ جهان‌ فروبست.


منبع:هاشمیان،احمد، استخدام اولین دندانپزشک اروپایی در سال 1293ه ق و پایه گذاری دندانپزشکی نوین در ایران، گنجینه اسناد ، بهار و تابستان 1382 ،  شماره 49 و 50 ، از صفحه 16 تا 29

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •