نامه حقوقدانان درباری به محمدرضا پهلوی
چاپلوسی از نوع حقوقدانان؛ فلسفه تاریخ شاهنشاهی ایران

نامه حقوقدانان درباری به محمدرضا پهلوی

نامه های دکتر رضا علومی یزدی استاد دانشگاه به محمدرضا پهلوی مبنی بر ارائه طرح اساسنامه انجمن سلطنتی حقوق دانان ایران ، مقدمه کتاب فلسفه تاریخ شاهنشاهی ایران و برنامه بحث فلسفی و ایدئولوژیک رادیو ایران درمورد انقلاب شاه و مردم

کافه تاریخ- سند

 

نامه های دکتر رضا علومی یزدی استاد دانشگاه به محمدرضا پهلوی مبنی بر ارائه طرح اساسنامه انجمن سلطنتی حقوق دانان ایران ، مقدمه کتاب فلسفه تاریخ شاهنشاهی ایران و برنامه بحث فلسفی و ایدئولوژیک رادیو ایران درمورد انقلاب شاه و مردم

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •