روزهای اعیاد، شلوغ ترین روز حمام های ایرانی

روزهای اعیاد، شلوغ ترین روز حمام های ایرانی

بـراسـاس رسـمی دیرینه در ایران، روز‌ قبل‌ از تحویل سال نو، رسم بود که ایرانـیان بـه حمام میرفتند تا بـه ایـن وسیله چرک بدن شان را همراه با بدی های سال از خود دور کنند و پاک و منزه‌ وارد‌ سـال جدید‌ شـوند...

کافه هنر- سبک زندگی

 

بـراسـاس رسـمی دیرینه در ایران، روز‌ قبل‌ از تحویل سال نو، رسم بود که ایرانـیان بـه حمام میرفتند تا بـه ایـن وسیله چرک بدن شان را همراه با بدی های سال از خود دور کنند و پاک و منزه‌ وارد‌ سـال جدید‌ شـوند. بـه هـمین جهت ، نزدیک عید نوروز یکی از شلوغ ترین روزهـای حمـام هــای عمومی بود. در‌ برخی از مناسبت های مذهبی ، مثل شب عید فطر هم رسم‌ بود‌ که‌ مـردم بـه حمام مـیرفتند تـا صـبح عید، پاک باشند و در نتیجه چند روز مانده به عید فطر‌، ‌‌که‌ حمام هـا حـتی نیمه های شب باز بودند، مانند ایام شب عیـد نـوروز‌ حمـام‌ هـا‌ یکـی از شـلوغ تـرین روزهای شـان را از سـر مـیگذراندند. از سوی دیگر، گاهی نرفتن‌ به حمام هم در چارچوب باورها و آداب و رسوم مردم قـرار داشـت و آن مـربوط‌ به برخی صـاحبان عـزا‌ بـود‌ کـه تـا مدتی پس از مرگ عزیزشان ، از استحمام خودداری میکردند. در مـجموع ، اسـتحمام ؛ بـخش جدایی ناپذیر بسیاری از آداب و رسوم و آیـین هـای ایرانیـان در عـصر قاجـار بـود. ایـن پیوستگی ، حکایت‌ از جایگاه پاکیزگی بـه وسـیله آب نزد ایرانیان داشته است .

 

منبع:علیرضا ملایی توانی، میثم غلامپور، حمام و استحمام در فرهنگ ایرانیان عصر قاجاریه(از آغاز تا مشروطه)، مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوه شنامه ی انجمن ایرانی تاریخ، سال ششم، شماره 21، پاییز 1393 ، ص 151

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •