موسس شرکت کمدی ایران چه کسی بود؟

موسس شرکت کمدی ایران چه کسی بود؟

مقدمه‌ تأسیس و شکل‌گیری این‌ مؤسسه‌‌ نمایشی، بی‌شک به دنبال سـفر هـفت مـاهه‌ سید علیخان نصر به ممالک اروپایی‌ که‌ جهت‌ بازگرداندن محصلان اعزامی ایران به اروپا شـکل گـرفته بود،رخ داد.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

مقدمه‌ تأسیس و شکل‌گیری این‌ مؤسسه‌‌ نمایشی، بی‌شک به دنبال سـفر هـفت مـاهه‌ سید علیخان نصر به ممالک اروپایی‌ که‌ جهت‌ بازگرداندن محصلان اعزامی ایران به اروپا شـکل گـرفته بود،رخ داد.  نصر که فعالیت‌های حرفه‌ای‌ نمایشی‌ خود را از سن 18 سالگی با گروه‌های نمایشی دورهی مـشروطه نـظیر‌: «شرکت‌ علمیه‌ فرهنگ» و سپس«تئاتر ملی» آغاز کرده بود با آغاز جنگ جهانی اول بـه واسـطه‌ی شغل‌ و منصب‌ اداری‌ خود در اداره‌ی مالیه،از طرف وزارت معارف،مأموریت یافت که به‌ هـمراه‌ عـلاء الدیـن فساء به اروپا برود و زمینه‌ی بازگشت دانشجویان و محصلینی که در سال 1329 هـ.ق به‌ ممالک‌ غرب اعزام شـده بـودند و در گیرودار جنگ جهانی دچار وضعیتی اسفناک شده‌ بودند‌ را به ایران فراهم کـند.بـدین خـاطر‌ وی‌ ایران‌ را به تاریخ 17 تیر ماه 1294‌ شمسی‌/26 شعبان 1333 هـ.ق به قصد رفتن به ممالک و شـهرهای اروپا تـرک کـرد‌.نصر‌ در این مدت زمان کوتاه‌ سفر‌ خود به‌ واسطه‌ی‌ رغبت‌ و اشتیاقی کـه بـه تئاتر و ادبیات کلاسیک‌ فرانسه‌ داشت.جدا از وظایف سنگین و مسئولیت‌های اداری خود به تحقیق و تفحص در‌ سبک‌وسیاق‌ تئاترهای اروپایـی و مـشاهده‌ کمدی‌های فرانسه پرداخت‌ و تجربیات و اندوخته‌های فراوانی را بـدین‌ طـریق‌ کسب نمود و پس از بازگشت به ایران در تاریخ 3 بـهمن مـاه 1294 شـمسی‌ هم‌ زمان با رسیدگی به محاسبات‌ مـالی‌ مـحصلان‌ و گزارش‌های این مأموریت‌ از‌ تاریخ 29 فروردین تا‌ 11‌ شهریور 1295 که مقارن بود با روزهای رکـود تـئاتر ایران و از هم گستگی گروه‌های‌ نـمایشی‌ پایـتخت و همین طـور فـوت مـیرزا عبد‌ الکریم‌ خان محقق‌ الدوله‌ بـنیانگذار‌،«تـئاتر ملی»،در صدد‌ تأسیس یک مؤسسه‌ نمایشی حرفه‌ای تحت تأثیر«کمدی فرانسز»کـشور فـرانسه برآمد و نظر به ملاحظات‌ فوق‌العاده‌ای‌ کـه وی در این مأموریت به‌ دسـت‌ آورده‌ بود‌ نه‌ تنها به اخـذ‌ امـتیاز‌ و پاداش فراوانی از طرف اولیای دولت مفتخر گردید،بلکه به تحقق انگیزه و خواسته‌ خود یعنی تـأسیس‌ یـک‌ گروه‌ نمایشی پرداخت.


منبع:جنتی عطایی،ابـو القـاسم؛«تئاتر در ایران»؛مجله‌ی پیام نـوین،سـال 3،شماره 11 و 12،ص 102.
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •