چادر‌ و چـاقچور‌ مـانع رشـد معنـوی و اجتمـاعی زنـان!
نسخه منورالفکران برای زنان ایرانی

چادر‌ و چـاقچور‌ مـانع رشـد معنـوی و اجتمـاعی زنـان!

عموم زنان‌ روشن‌ فکری‌ که از تساوی زن‌ و مرد سخن میراندند، بر این باور بودنـد کـه زنـان باید در جامعه فعالیت کنند و چادر‌ و چـاقچور‌ مـانع رشـد معنـوی و اجتمـاعی زنـان اســت‌ ؛ بـنابراین‌ ، خود‌ بـا‌ پشتیبانی‌ دولت مدرسه ای‌ تشکیل‌ دادند.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

عموم زنان‌ روشن‌ فکری‌ که از تساوی زن‌ و مرد سخن میراندند، بر این باور بودنـد کـه زنـان باید در جامعه فعالیت کنند و چادر‌ و چـاقچور‌ مـانع رشـد معنـوی و اجتمـاعی زنـان اســت‌ ؛ بـنابراین‌ ، خود‌ بـا‌ پشتیبانی‌ دولت مدرسه ای‌ تشکیل‌ دادند. پس از مشروطیت بود که مدارس دخترانه گشوده شد و مبلغان مسیحی قبل از همه‌ ، در‌ تـهران‌ مدرسه تأسیس کردند و دخـتران مسلمان توانستند در مدارس آن ها نام نویسی کنند؛ ازجملۀ این مدارس ، مدرسۀ دخترانۀ آمریکایی و مدرسۀ فرانکـو پرسان بود کـه ‌ ‌دخـتران مسلمان‌ نیز به آن وارد شدند. طوبی آزموده یکی از زنانی بود که بـدون حـجاب وارد اجتماع مـردم شـود. وی پس از اعطای مشروطیت در سال‌ ١٢٨٦ش‌ ، خود، مدرسه ای به نام «ناموس » تأسـیس کـرد ؛ بــه همین دلیل ، اشعار هجو عامیانه علیه او سروده شد و بر سر زبان ها افتـاد.


منبع: شریعت پناهی، سیدحسام الدین‌ (١٣٧٢). اروپائیها و لباس ایرانیان . تهران : نشر قومس، 1372، ص285 
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •