نشریه زنانه شکوفه و چالش خرافات و آداب و رسوم کهنه اجتماع

نشریه زنانه شکوفه و چالش خرافات و آداب و رسوم کهنه اجتماع

حـضور زنان در انقلاب‌ مشروطیت‌ و ضرورت های زمانه ، پای آنان را‌ به‌ محیط های‌ مطبوعاتی‌ کـشور‌ گـشـود. نخستین روزنامه نگاران‌ زن در دوره قاجاریه ، زنانی نویسنده بـودند کـه نـوشته های خود را برای نشریاتی چـون‌ حبل‌ المـتین و نـدای وطن می فرستادند که‌ امروز‌ از‌ آنها‌ کمتر‌ نام و نشانی بر‌ جـای‌ مانـده اســت .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

حـضور زنان در انقلاب‌ مشروطیت‌ و ضرورت های زمانه ، پای آنان را‌ به‌ محیط های‌ مطبوعاتی‌ کـشور‌ گـشـود. نخستین روزنامه نگاران‌ زن در دوره قاجاریه ، زنانی نویسنده بـودند کـه نـوشته های خود را برای نشریاتی چـون‌ حبل‌ المـتین و نـدای وطن می فرستادند که‌ امروز‌ از‌ آنها‌ کمتر‌ نام و نشانی بر‌ جـای‌ مانـده اســت . در جـامعه بسته و مردسالار ایران ایران عصر قاجار، زنان‌ با‌ تـوجه بـه فـرصت های محدودی کـه در جـریان مبـارزات وسـیع مشروطه خـواهی بـرای آنان پیش آمده بود، با اقدامات مناسب و با حضور مستقیم و غیرمسـتقیم ، نقـش مهمـی در تداوم انـقلاب‌ ایفـا‌ کردند؛ از جمله  اقدامات آنان ، تأسـیس مــدارس دخـترانـه ، ایجـاد انـجمن هــا و انـتشـار مطبوعات مختص به زنـان بوده است. یکی از مطبوعات مورد توجه آن زمان، نشریه شکوفه بود. نخستین شماره شکوفه در‌ سال‌ ١٢٩٢ شمسی به مدیریت خانم مـریم عمیـد معـروف بـه مزین السـلطنه منتشـر شد. شکوفه در ماه دوبار منتشر می شد‌ و تاریخ‌ نخستین‌ شماره آن ذیحجه ١٣٣٠ است کـه چـهار سـال متـوالی تا‌ ذیقعده ١٣٣٤ انتشار آن در چهار صفحه ادامـه یافـت . کاریکاتورهـای زیبـا و آموزنـده ای در هـر شـماره شکوفه چاپ‌ می‌ شد‌ و با دیدگاهی انتقادی، خرافات و آداب و رسوم کهنه اجتماع را مـورد بـازنگری‌ قـرار‌ مـی داد. خـانم مـزین السـلطنه در سـال ١٢٩٤ ش روزنامـه شـکوفه را بـه گونـه کامـل در اختیـار انجمن همـت‌ خواتین‌ قرار‌ داد و این نشریه از این تاریخ ارگان رسمی ایـن انجمـن شـد.


منبع: ورهرام ، غلامرضا، نـظام سـیاسی و سـازمان های اجتماعی ایران در عصـر قاجـار، تهـران ، انتشـارات‌ معین‌ ، چ اول ، 1385، ص 311

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •