گفتگوی بی تصنع مردم در ایران

گفتگوی بی تصنع مردم در ایران

معتقدند که اگر به طرف مقابل مستقیماً نه بگویند بی‌ادبی کرده‌اند. در نتیجه قدری تمرین لازم است تا به فهم آنچه گاهی ایرانیان می گویند توانا شویم. «بله» ممکن است «بله بله» یا «شاید بله» و «نه بله» معنی بدهد.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

علیرغم آنکه فساد حاکم در خاندان پهلوی بر بسیاری از وجوه فرهنگی و اجتماعی مردم تأثیر گذاشته بود؛ اما فرهنگ گفت و گو و مکالمه مردمی عاری از هرگونه چاپلوسی و اشارات زشت بود و صداقت و گرمی به وضوح در آن دیده می‌شد.
«گفتگو در ایران بندرت کوتاه است. آداب خاصی هست که بایستی رعایت نمود. ایرانیها که به ابراز ادب فراوان علاقه مندند، در سلام و احوالپرسی و خداحافظی به راحتی از زبانی پر تصنع استفاده می‌کنند. معتقدند که اگر به طرف مقابل مستقیماً نه بگویند بی‌ادبی کرده‌اند. در نتیجه قدری تمرین لازم است تا به فهم آنچه گاهی ایرانیان می گویند توانا شویم. «بله» ممکن است «بله بله» یا «شاید بله» و «نه بله» معنی بدهد. بعضی کلمات خاص فارسی هست که کاربردهای فرهنگی را می‌رساند، تعارف ادب بی‌اندازه و همسر سفیر پارتی بازی اعمال نفوذ از طریق دوستان و آشنایان را معنی می‌دهد، هدیه‌ای که برای سپاسگزاری به کسی می‌دهند و یا به عوض آن انتظار دریافت چیزی دارند پیش کش می‌گویند. ولی هیچیک از این عبارات اشاره زشت و ضمنی رشوه را در بر ندارد، گرچه یکی از تذکرات سعدی اینست که تا آنجا که مشکلی با پول مرتفع می‌گردد به خطر انداختن جان صواب نیست. همه این آداب و رسوم را از فقیرترین و ثروتمندترین و شهری و روستائی به خوبی تشخیص می‌دهد. اما گاهی اوقات نزدیک بود دچار اشتباه شویم.»


1-سینیا هلمز، خاطرات همسر سفیر، ترجمه اسماعیل زند، تهران، نشر البرز، صص 161- 162
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •