ابتکارات اقتصادی امیرکبیر

ابتکارات اقتصادی امیرکبیر

امیرکبیر سماوری را که ملک التجار روسیه «ویش قرتسوف» برای او به ارمغان فرستاده بود به یکی از صنعنگران زبردست اصفهان داد تا نمونه مشابهش را بسازد. استاد اصفهانی نیز از عهده کار خوب برآمد و مورد نوازش امیر قرار گرفت...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

تغییر نرخ پول تا قبل از صدارت امیرکبیر، یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی بود که گریبانگیر مردم بود و بر تولیدات ملی نیز تأثیر منفی داشت؛ از این رو امیرکبیر با تثبیت آن گام بزرگی در شکل‌گیری و توسعه تولیدات داخلی برداشت:
«سیاست امیرکبیر جهت تقویت اقتصاد ملی یکی تثبیت نرخ پول بود، زیرا در این زمان پول نرخ ثابتی نداشت و عمال حکومتی به میل خود نرخها را کم و زیاد می‌کردند، که این به ضرر مردم کسبه و بی‌بضاعت تمام می‌شد. دیگر اینکه امیر می‌خواست در تولیدات داخلی، جامعه به خودکفایی برسد. و در تعقیب همین سیاست بود که امیرکبیر سماوری را که ملک التجار روسیه «ویش قرتسوف» برای او به ارمغان فرستاده بود به یکی از صنعنگران زبردست اصفهان داد تا نمونه مشابهش را بسازد. استاد اصفهانی نیز از عهده کار خوب برآمد و مورد نوازش امیر قرار گرفت تا جایی که سرمایه ای در اختیار او قرار داد تا به فن سماور سازی بپردازد و مقرر داشت تا چند سال امتیاز ساختن سماور در انحصار آن استاد باشد. استاد صنعتکار نیز با دلگرمی و خوشحالی دست بکار شد لیکن دیری نپائید که امیر از صدارت برکنار و کار استاد سماور ساز نیز به تباهی رسید. با این سیاست اقتصادی امیرکبیر نه تنها بر قدرت تولید کنندگان داخلی افزود بلکه با ایجاد کارخانجات پارچه بافی، شکرریزی، چینی سازی، کاغذ سازی، چدن ریزی و... بر میزان صادرات ایران نیز افزود و بازار کالای فرنگی که موجب خارج شدن طلای ایران می گردید را محدود کرد.»1


1-علیرضا کاوه جبلی، سیاست خارجی امیرکبیر، تهران، انتشارات جویا، 1371، ص 65

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •