نخستین قانون ناظر بـر مـطبوعات در ایـران را چه کسی نوشته است؟

نخستین قانون ناظر بـر مـطبوعات در ایـران را چه کسی نوشته است؟

شاید‌ این‌ از شـوخیهای تـاریخ مطبوعات باشد که نخستین قانون ناظر بـر مـطبوعات در ایـران را‌ یک‌ نظامی ایتالیایی به نام کنت دومـونت‌ فـرت‌،نوشته است‌‌. پیش‌ از‌ این تاریخ، دستور شاه‌،سلیقه صنیع الدوله(بعدها اعتماد السلطنه)و نـوع پیـشامدی که روی می‌داد،سرنوشت مجرم مـطبوعاتی را‌ مـشخص‌ می‌کرد.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

شاید‌ این‌ از شـوخیهای تـاریخ مطبوعات باشد که نخستین قانون ناظر بـر مـطبوعات در ایـران را‌ یک‌ نظامی ایتالیایی به نام کنت دومـونت‌ فـرت‌،نوشته است‌‌. پیش‌ از‌ این تاریخ، دستور شاه‌،سلیقه صنیع الدوله(بعدها اعتماد السلطنه)و نـوع پیـشامدی که روی می‌داد،سرنوشت مجرم مـطبوعاتی را‌ مـشخص‌ می‌کرد.ایـنک،بـه سـبک کشورهای مترقی‌ و به‌ دور‌ از‌ مشورت‌ مجلس یـا حـتی‌ هیأت‌ وزیران،رییس پلیس تهران، آیین‌نامه یا نظام‌نامه‌ای را به شاه پیشنهاد کـرد کـه فورا مورد تأیید‌ قرار‌ گرفت‌.ایـن آیین‌نامه که به «کـتابچهء قـانونی کنت» معروف‌ شد‌ انواع‌ جـرمها‌ و مـجازاتهای‌ مربوط به آنها را پیش‌بینی کرده است. ایـن قـانون در سال 1296 هـ‌.ق.به تصویب رسید و پیداست‌ که‌ ناصر الدین شاه از انشای آن بسیار راضی و خوشنود شد. کنت دومونت فرت Conte do Mont Ferte اصلاً فرانسوی بود. ابتدا در گارد ویژهء پادشاه ناپل و سیسیل خدمت کرد. در‌ قوای‌ شاه ناپل با قـوای ‌گـاریبالدی‌ آزادی‌خواه‌ ایتالیایی جنگید و زخم برداشت.آنگاه در ارتش پاپ پی نهم استخدام شد.بعد به ارتـش اتـریش پیـوست و در چند جنگ شرکت کرد.در سال‌ 1878(39 سالگی)به استخدام‌ دولت‌ ایران درآمد.در ایران مقامهایی همچون ریـیس پلیس، رییس احتساب(شهردار)و رییس امنیه(ژاندارمری)را داشت.در مزاج ناصر الدین شاه نـفوذ یافته بود.از شاه لقـب«نـظم الملک»را‌ با‌ حقوق و مزایای مربوط گرفت.».


  منبع:قاضی زاده،علی اکبر،  صد سال قانون مطبوعات از قاجار تا پهلوی، رسانه ، تابستان 1374 ،  شماره 22 ، ص 69

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •