اشرف پهلوی در بازدید از سینمای متعلق به اسدالله رشیدیان در تهران

اشرف پهلوی در بازدید از سینمای متعلق به اسدالله رشیدیان در تهران

نام خانواده رشیدیان در سه مقطع تاریخ معاصر ایران برجسته است. آخرین سال‌های پر آشوب سلطنت احمدشاه قاجار که با کودتای ۱۲۹۹ش. به صعود رضاخان به قدرت و سرانجام تاسیس سلطنت پهلوی انجامید...

کافه تاریخ- عکس

 

نام خانواده رشیدیان در سه مقطع تاریخ معاصر ایران برجسته است. آخرین سال‌های پر آشوب سلطنت احمدشاه قاجار که با کودتای ۱۲۹۹ش. به صعود رضاخان به قدرت و سرانجام تاسیس سلطنت پهلوی انجامید؛ سال‌های پس از شهریور ۱۳۲۰ه. ق. که اینتلیجنس سرویس به تجدید سازمان شبکه جاسوسی و تبلیغی و توطئه‌گر خود در ایران دست زد؛ و بالاخره در دوران ۲۵ ساله پس از کودتا نقش این خاندان را پی می‌گیریم.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •