توهمات از وضعیت اقتصادی مملکت

توهمات از وضعیت اقتصادی مملکت

یکی از حسیاستهای اصلی محمدرضا پهلوی نسبت به مطبوعات خارجی این  بود که مبادا گزارشی انتقادی علیه حکومت پهلوی تهیه و چاپ نمایند. از اینرو یکی از سیاستهای پهلوی دوم، دادن حق السکوت و رشوه به اصحاب رسانه های خارجی بود تا گزارشی خلاف نظر شاه ایران چاپ ننمایند.

کافه تاریخ- کشکول

 

یکی از حسیاستهای اصلی محمدرضا پهلوی نسبت به مطبوعات خارجی این  بود که مبادا گزارشی انتقادی علیه حکومت پهلوی تهیه و چاپ نمایند. از اینرو یکی از سیاستهای پهلوی دوم، دادن حق السکوت و رشوه به اصحاب رسانه های خارجی بود تا گزارشی خلاف نظر شاه ایران چاپ ننمایند. با این وجودف رسانه هایی بودند که به صورت تصادفی یا آگاهانه مطالبی از واقعیتهای تلخ حکومت پهلوی را افشاء می نمودند. موضوعی که در این گفتگوی شاه و اسدالله علم به وضوح مشاهده می شود. « پرسید که آیا یک مقالة بهخصوص را در تایمز مالی خوانده ام. گفتم که خوانده ام و شاه ادامه داد، «چه تصادفی که سرویس فارسی بی بی سی هم باید آن را به دست آورده باشد و بخشهای بزرگی از آن را نقل کند. به سفیر انگلیس بگویید ما دیگر نمیتوانیم این برنامة تبلیغاتی ضدایرانی را نادیده بگیریم.» اشاره کردم که مقاله کاملاً هم انتقادآمیز نبود. گفت «باوجود این حرامزاده ها هنوز هم می نالند که در ایران چیزی جز بدبختی وجود ندارد. برعکس ما کمبود نیروی کار داریم، دستمزد روزانه حداقل 7 دلار است، و بهداشت و تحصیلات هم رایگان است. به کارگران کارخانجات صنعتی در کارخانه هایشان سهم داده می شود و کشاورزان صاحب زمینهای خود هستند....  کجای این بدبختی است؟»

منبع:موسی فقیه حقانی، آخرین شاه، آخرین دربار، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1397، ص 178
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •