دستور مختاری رئیس شهربانی پهلوی اول به جراید

دستور مختاری رئیس شهربانی پهلوی اول به جراید

پهلوی اول، خفقان و سانسور شدیدی برای مطبوعات به وجود آورده بود. بیش‌تر نویسندگان یا در  زندان بودند یا به قتل می‌رسیدند؛ مقالات آن‌ها را نیز دولت‌مردان توقیف می‌کردند. البته  روزنامه‌ها و نویسندگانی که فعالیتهای غیرسیاسی داشتند و یا به‌ تمجید از فعالیت‌های رضاشاه، می‌پرداختند از این قاعده استثا شده بودند.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

پهلوی اول، خفقان و سانسور شدیدی برای مطبوعات به وجود آورده بود. بیش‌تر نویسندگان یا در  زندان بودند یا به قتل می‌رسیدند؛ مقالات آن‌ها را نیز دولت‌مردان توقیف می‌کردند. البته  روزنامه‌ها و نویسندگانی که فعالیتهای غیرسیاسی داشتند و یا به‌ تمجید از فعالیت‌های رضاشاه، می‌پرداختند از این قاعده استثا شده بودند. در توصیف فضای اختناق حاکم بر مطبوعات ،مدیر روزنامهء سعادت نوشته است:«در آذر 1316 مختاری، رئیس شهربانی،مـدیران جـراید‌ را‌ احـضار و به آنها پرخاش نمود که باید وضعیت‌ خود را عوض کـنید؛مثل سایر ممالک راقیه چیز بنویسید و الا همه را توقیف‌ می‌کنم‌.مدیران‌ جراید هم،کان علی رئسهم‌ الطیر‌، تنها کـسی کـه جـواب حرف‌ را داد،نگارنده بود که گفتم: هر وقت سایر امور مثل کـشورهای راقـیه شد، هر وقت اطلاعات شما-که‌ رئیس‌ شهربانی کشور هستید-مانند‌ رئیس‌ شهربانی‌ لندن شد،آن وقـت بـاید مـنتظر بود روزنامه‌های ما هم مثل دنیا باشد.رنگ از صورت مختاری پرید و در سـکوت عـمیقی فـرورفت که گوئی نقشه  قتل مرا طرح می‌کند‌. همکاران‌ محترم من-که این وضعیت را دیـدند- دسـت از حـیات‌ من شسته و باور نداشتند که شب را سالم به منزل بروم.لیکن مختاری،حاضر نـبود بـه آزار جزئی من اکتفا‌ کند‌؛ مترصد فرصت‌ بود تا نقش مهمتری را برای‌ من بـازی نـماید.»

 

منبع:مجله خواندنیها، سال نهم،شماره 36،همان،ص 15‌

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •