تاثیر شهرزاد قصه های هزار و یک شب بر فرهنگ اروپاییان

تاثیر شهرزاد قصه های هزار و یک شب بر فرهنگ اروپاییان

بنـا به آنچه مورد پذیرش‌ بسیاری‌ از پژوهشگران ادب عامه اسـت ، آن بخـش از قصـه هـای عامیانه که‌ از‌ زبان زنان بازگو میشود تمام و کمال متعلق‌ به‌ کودکـان‌ اسـت. ازاین روست‌ کـه‌ جـایگاه شهرزاد در قصه های هزارویک شـب و تـأثیر شگفتش در فرهنگ و ادب اروپایی‌ و بویژه‌ بر کودکان قابل توجه و ملاحظه‌ اسـت،‌ چـه رسد‌ به‌ فرهنگ‌ هایی که این قصه هـا از‌ درون‌ آنها برآمده اند.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

زنان در طول تاریخ ایران اغلب‌ در‌ محیط‌ خـصوصی یـا خـانـه به سر می برده اند و مردان در سـپهری خـارج از آن ، بـه‌ طـوری‌ کـه زنان سروکار بـیشتری بــا فرزندان داشته اند. ضمن آنکـه از زمـان هـای‌ دور‌ تـاکنون‌ زن در نقـش مـادر، نخسـتین آموزگار کودک بوده و با قـصه گـویی و خـواندن لالایی و شعر‌ زبان‌ و مفـاهیم فرهنگـی و اخلاقی را به کـودک خـود مـی آموخته اسـت . داده هـای تــاریخی بـر‌ ایـن‌ مهـم‌ در فرهنـگ قدیم و باستانی ایران مهر تأیید می زنند. بر اساس این داده ها باید گفت‌ ایرانیان‌ از دیرباز همچون یونانیان طبق سنتی فرهنگی از شعر و ساز و آواز برای‌ تربیت‌ و تعلیم‌ کـودکـان خود بهره می جستند. بیگمان قصه گویی زنـان در مقـام مادر‌ و مادربزرگ‌ و اثربخشی‌ برخی از قصه ها همچون قصه های پریان در صورت بنـدی شدن‌ شاکله‌ ذهنی و فکری کودک و معنابخشی به زندگی او قـابل انـکار نیست . حتـی بنـا به آنچه مورد پذیرش‌ بسیاری‌ از پژوهشگران ادب عامه اسـت ، آن بخـش از قصـه هـای عامیانه که‌ از‌ زبان زنان بازگو میشود تمام و کمال متعلق‌ به‌ کودکـان‌ اسـت. ازاین روست‌ کـه‌ جـایگاه شهرزاد در قصه های هزارویک شـب و تـأثیر شگفتش در فرهنگ و ادب اروپایی‌ و بویژه‌ بر کودکان قابل توجه و ملاحظه‌ اسـت،‌ چـه رسد‌ به‌ فرهنگ‌ هایی که این قصه هـا از‌ درون‌ آنها برآمده اند. ژان کوکتو در ایـن بــاره بــا اشاره به نقش‌ مادرانه‌ و آموزگارانه شهرزاد برای جامعه اروپایی می گوید‌: «شهرزاد نیـای بزرگ همه‌ داستان‌ سرایان دوران کودکی ماست ، نیای‌ بزرگ‌ تمام قصه پردازانی است کــه در کـودکی شهد در کاممان می ریختند و مـا را‌ از‌ خـور و خواب بازمیداشـتند.»


منبع:ستاری، جلال، افسون شهرزاد پژوهـشی در هـزارافسان ، تـهران‌ : انتشارات‌ توس‌، 1368، ص193

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •