یکی از مهمترین اصول سیاست داخلی امیرکبیر

یکی از مهمترین اصول سیاست داخلی امیرکبیر

یکی از اصول سیاست داخلی امیرکبیر تمرکز قدرت در حکومت مرکزی و بسط آن در ولایات شمالی و جنوبی ایران بود.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

ایجاد قدرت مرکزی واحد و جلوگیری از قدرت‌یابی حکومتهای محلی در سراسر ایران یکی از ضروریات سیاسی در دوران صدارت امیرکبیر بود. امیر به خوبی آگاه بود که وجود قدرتهای پراکنده یک تهدید جدی برای وحدت و قدرت سیاسی متمرکز است. از این رو وی با متمرکز کردن قدرت، گام مهمی در این راستا برداشت. 
«یکی از اصول سیاست داخلی امیرکبیر تمرکز قدرت در حکومت مرکزی و بسط آن در ولایات شمالی و جنوبی ایران بود. وی تمرکز قدرت را در دستگاه صدارت بر اثر ضروریات سیاسی زمان و نشان دادن عکس العملی نسبت به هرج و مرج دوره فترت که منجر به مداخله عوامل داخلی و خارجی در سیاست شد تلقی می‌کرد. بنابراین لازمه تمرکز قدرت این بود که قدرتهای پراکنده و محلی که در جامعه ما موجب رونق دادن به هرج و مرج و آشفتگی می‌شدند، از بین رفته و یا در مقابل قدرت مرکزی سر تسلیم فرو آورند و در عوض اتخاد و یگانگی قدرتها حاصل شده، و امور مربوط به ایالات و ولایات با همکاری و هماهنگی سیاست دولت مرکزی انجام پذیرد.
سیاست تمرکز قدرت امیر، که طبق آن حکام ولایات می بایست نظرات شخصی خود را کنار گذاشته و تنها از الگوها و سیاستهای دولت مرکزی تبعیت کنند، ایجاب می‌کرد که ولایات شمالی و جنوبی ایران تحت قدرت مرکزی در آمده، و فرمان دولت در صفحات جنوبی و شمالی جاری شود.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •