چرا رضا خان عامل کودتا معرفی شد؟

چرا رضا خان عامل کودتا معرفی شد؟

در زمانی که کودتای 1299 در ایران رخ داد؛ رضاخان به عنوان عامل کودتا برگزیده شد. حال این سوال برای ایرانیان مطرح است که چرا از میان رجال مطرح و شناخته شده کسی انتخاب نشد و در این میان فردی ناشناخته، یعنی رضاخان میرپنج برگزیده شد؟

کافه تاریخ- کشکول

 

در زمانی که کودتای 1299 در ایران رخ داد؛ رضاخان به عنوان عامل کودتا برگزیده شد. حال این سوال برای ایرانیان مطرح است که چرا از میان رجال مطرح و شناخته شده کسی انتخاب نشد و در این میان فردی ناشناخته، یعنی رضاخان میرپنج برگزیده شد؟

«مصطفی فاتح که خود به عنوان چهره ای انگلوفیل شناخته شده است، در انگلستان با کلنل اسمایس که در اجرای کودتا نقش موثری داشت، گفت و گویی انجام داده است. او می گوید اسمایس به وی گفته است که دولت انگلستان برای اجرای کودتا در حدود سی نفر رار مرود مطالعه قرار داده بود و سرانجام از میان آنها رضاخان ترجیح داده شد؛ زیرا اگرچه بیسواد و معتاد به تریاک بود، اما قیافه و شجاعت و عدم وابستگی به گروه های حاکمه موجود و اطلاعت بی چون و چرا از انگلیس، مزایایی بودند که رضاخان را بر دیگر امرای نظامی برتری می بخشیدند.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •