ترانه های کودکانه و تقویت هوش کودکان ایرانی

ترانه های کودکانه و تقویت هوش کودکان ایرانی

ترانه های بازی گونه ای از ترانه های کودکان است‌ که از تلفیـق ترانـه و بـازی پدیـد آمده اند، ترکیب این دو‌ برای‌ کودک‌ دلپذیر است . ترانه های بازی هـیجان و تـحرک بیشـتر در کودک ایجاد میکنند. در بـعضی از تـرانه های ‌‌بازی‌ عناصـر، گونـاگونی ماننـد اسـامی اشیا، انسان ، حیوانات و پرندگان وجود دارند.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

ترانه های بازی گونه ای از ترانه های کودکان است‌ که از تلفیـق ترانـه و بـازی پدیـد آمده اند، ترکیب این دو‌ برای‌ کودک‌ دلپذیر است . ترانه های بازی هـیجان و تـحرک بیشـتر در کودک ایجاد میکنند. در بـعضی از تـرانه های ‌‌بازی‌ عناصـر، گونـاگونی ماننـد اسـامی اشیا، انسان ، حیوانات و پرندگان وجود دارند.  ترانه های بازی‌ علاوه‌ بر‌ زبان آموزی به کودک و تقویت حافظه و حـضور ذهـن او بـا حرکات ورزشی، بـاعث رهـا شـدن‌ نیروهـای انباشـته و ذخیـره شـده در جسـم کـودک میشوند. پناهی سمنانی در کتاب ترانه‌ و ترانه سرایی به این‌ موضـوع‌ اشـاره مـیکنـد و میگوید: «در دسته ای از ترانه بازیها، هوش و استعداد کودک برای درک برخـی مسـائل سـاده بـه کار گرفته میشود. ترانه های برشمردنی و ترانه هـایی از نـوع «اوسـتا بدوش ، زن اوستا بدوش‌» از این دسته اند، که در آنهـا اعـداد و تسلسـل و رابطـه بسـیار سـاده آنهـا، نام های حیوانات و آواز و حرکت آنها، مضمون ترانه را تشکیل مـیدهند. در گـونـه هـایی از آنـها کودکان در‌ خواندن‌ ترانه شرکت داده میشوند و تمام یا قسمتی از آن به صورت پرسش و پاسخ یا مناظره بین کودکان و خواننده ترانه بـه اجرا درمیآید. ترانه های «مـرغ همسایه »، «گرگم و گله میبرم » و بخش‌ کـوتاهی‌ از «اتـل مـتل » جـزو ایـن دسـته انـد. در بافت برخی از این ترانه ها، قصه های کوتاه یا روایتی که رگـه هـای داسـتان در آنهاسـت دیده مـیشود.» 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •