از کلاغ سبز خراسانیها تا گوشت تلخ شیرازی ها
مرغهای نوروزی در ایران قدیم

از کلاغ سبز خراسانیها تا گوشت تلخ شیرازی ها

آیینهای نوروزی از دیرباز در ایران جایگاه خاصی داشتند و مردمان ایران زمین در پاسداشت این مراسم اهتمام ویژه ای داشتند. امری که از چشم جهانگردان خارجی پنهان نمانده و هرکدام از آنها در سفرنامه های خود به آیینهای متعدد نوروزی اشاره کرده اند.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

آیینهای نوروزی از دیرباز در ایران جایگاه خاصی داشتند و مردمان ایران زمین در پاسداشت این مراسم اهتمام ویژه ای داشتند. امری که از چشم جهانگردان خارجی پنهان نمانده و هرکدام از آنها در سفرنامه های خود به آیینهای متعدد نوروزی اشاره کرده اند. بنا به یادداشتهای آنها در نوروز مـردم اقدام به خرید میوه و شیرینی و آجیل می کردنـد. خوردن شـیرینی در نـوروز‌ بـه‌ خاطر‌ این است که نیشکر در نوروز و توسط‌ جمشید‌ کشف‌ شده‌ است‌ و دیگر‌ آنکـه بـا خوردن شیرینی سال خود را شیرین می کنند. چارلز ادوارد پیت در سفرنامه خراسان و سیستان از برگزاری مراسم نوروز‌ در‌ مشهد و سیستان یاد می کند و از زیارت و تـجمـع مــردم در کـوه خواجـه و دل انگیـزی فصل بهار در مشهد و پرنده هایی که ایرانیان آنان را کلاغ سبز می نامند و در کنار نهرهـا‌ تخم گذاری میکنند نوشته اسـت. در عصـر قاجـار، در میـان مـردم فارس ، مژده دهنده ای آمدن‌ نـوروز‌ را نـوید مـی داد کــه یـک‌ نـوع‌ مـرغ دریـایی بـه نـام «گوشت تلخ » بود. شیرازیها آنان را مرغ نوروزی نام نهادند و ورود آنها را کـه ســفیران نوروز بودند میمون و مبارک میدانستند‌. 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •