واکنش مردم در قبال حاکمین نامشروع

واکنش مردم در قبال حاکمین نامشروع

حکومتی که نتواند به شکلی کارآمد نیاز مردم جامعه خود را تامین کند، غیر کارآمد است و اگر حاکمین به غیر از مشکل کارآمدی از حیث ارزش نیز رویه ای غیر از مردم جامعه را برگزینند، بیشتر از جامعه فاصله می گیرند و به عبارتی نامشروع می شوند.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

حکومتی که نتواند به شکلی کارآمد نیاز مردم جامعه خود را تامین کند، غیر کارآمد است و اگر حاکمین به غیر از مشکل کارآمدی از حیث ارزش نیز رویه ای غیر از مردم جامعه را برگزینند، بیشتر از جامعه فاصله می گیرند و به عبارتی نامشروع می شوند. واکنش مردم در قبال حاکمین نامشروع در جایی غیر از سمت ها و نقش های حکومت کنندگان خود را نشان می دهد. اینکه مردم به چه میزان برای این افراد ارزش و اعتبار قائلند:
«به مسجد مجد وارد شدم ختم برادر میرزا طاهر تنکابنی تا حدی شلوغ بود؛ ولی نشان می داد مردم محترم واقعی، در میان اجتماع دارای احترامند؛ مثلا سرلشکر اخوی وزیر سابق کشاورزی هم آمد ولی نه مردم و نه صاحبان عزا به او احترام نگذاردند، اما الهیار صالح که آمد چنان مورد احترام بود که همه می خواستند جای خود را به او بدهند. در حالی که او مرد خشن دستگاه و مدتی در زندان به سر می برد.»1

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •