میزان پشتیبانی عمومی از شاه از نگاه مردم جنوب

میزان پشتیبانی عمومی از شاه از نگاه مردم جنوب

همزمان با نزدیک شدن به ماه‌های منتهی به انقلاب، شاه محبوبیت و پایگاه اجتماعی خود را بیش از پیش از دست داد و کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز به این نتیجه رسیدند که شاه دیگر پشتیبانی ندارد.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

همزمان با نزدیک شدن به ماه‌های منتهی به انقلاب، شاه محبوبیت و پایگاه اجتماعی خود را بیش از پیش از دست داد و کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز به این نتیجه رسیدند که شاه دیگر پشتیبانی ندارد. هواداران اندک شاه نیز تنها محدود به گروه‌هایی خاص بود که سرنگونی شاه را عامل هرج و مرج کشور می‌دانستند؛ به غیر از ذینفعان، آنها عمدتا کسانی بودند که نمی توانستند بدیلی برای حکومت سلطنتی در ایران تعریف کنند و یا طی این سالها اخبار حکومت پهلوی از پیشرفت واقعی کشور را باور کرده بودند:
«تماس‌های اخیر با افراد مختلف در جنوب ایران حدسیاتی که کنسولگری داشت تقویت می‌کند، که شاه از پشتیبانی عمومی ضعیفی برخوردار است و مخالفت با او ممکن است چنان عمیق باشد که بجز رفتن او هیچ چیز آن را چاره نکند. شاه در میان مردمش با توجه به موفقیت‌های قابل توجه او ممکن است خارجیان را متحیر سازد، اما حداقل بخشی از این پرسش ممکن است در خصلت ایرانیان پیدا شود که به رفتار شاه بیشتر از اعمالش توجه دارند علیرغم کم شدن تظاهرات بعد از استقرار دولت نظامی در ششم نوامبر به نظر می‌رسد که مخالفت با شاه از بین رفته باشد. حرکت بر علیه رژیم از اصول اخلاقی بسیار بالایی سرچشمه می‌گیرد. (احساسات ضد شاه در هیچ جا زیادتر از میان جوانانی که اکثریت مردم ایران را تشکیل داده و به نظر می‌رسد که حاضر به مصالحه نباشند، نیست.)
از قرار معلوم مقدار کمی از ایرانیان هستند که به رژیم یا شاه یا هر دو وفادار هستند. آنهایی که وفادارند منحصراً محدود به افرادی می‌شوند که به اندازه کافی مسن هستند... این افراد کسانی هستند که در قبال ناآرامی مداوم داخلی اکراهاً به این نتیجه رسیده‌اند که جا به جای دودمان پهلوی، هرج و مرج عمومی در پی خواهد داشت. با وجود این ایرانیان سالمندی هستند که معتقدند شاه باید برود. این مردم در برگیرنده گروه‌های زیر هستند. رهبران روحانی که خود را به عنوان اقشاری که توسط رژیم عمدأً بدنام شده بودند در نظر می‌گیرند و از رفتار ضد مذهبی رژیم دل خوشی ندارند، بازاری‌ها که اغلب تحت فشار رشد یک اقتصاد بازار مدرن و فشارهای تورمی قرار گرفته‌اند.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •