عالمان شیعی و مسئله امنیت کشور

عالمان شیعی و مسئله امنیت کشور

عالمان شیعی در کشوری چون ایران ناگزیر بودند تا جور ناکارآمدی حکومت را بکشند و بر همین اساس در خلاء حکومتی مشروع، از مشروعیت خود برای بسیج و تدارک مردم سود جویند و هم خود را صرف حمایت از حکومت و امنیتی که در ایران وجود داشت، می کردند...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

عالمان شیعی در کشوری چون ایران ناگزیر بودند تا جور ناکارآمدی حکومت را بکشند و بر همین اساس در خلاء حکومتی مشروع، از مشروعیت خود برای بسیج و تدارک مردم سود جویند و هم خود را صرف حمایت از حکومت و امنیتی که در ایران وجود داشت، می کردند:
«با استقرار سلطنت قاجاریه، ایران از هرج و مرج و آشوب چند ده ساله پس از انقراض صفویه در داخل، طمع و تجاوز عثمانیان و افاغنه به شرق و غرب ایران، و نیز جان سختی بازماندگان نادر افشار (در خراسان) رهایی یافته و متقابلا هدف تجاوز قدرت مهیب و جدیدی چون روس و تزاری قرار گرفته بود که صد پله از مدعیان داخلی و افاغنه یاد شده بدتر می نمود. چنانچه پیشروی سریع و فزاینده نیروی انگلیسی در هند به سمت مرزهای خاکی و آبی ایران نیز، آینده منطق جنوبی و شرقی ایران را سخت در تیرگی و ابهام فرو برده بود، و اینها مسائل ساده ای نبود که از چشم تیزبین عالمان شیعه بویژه مراجع شیعه در عراق عرب مخفی بماند و اگر می بینم که فی المثل مرحوم کاف الغطا در دیباچه  «کشف الغطاء» آن گونه از فتحعلی شاه تعریف می کند، ناشی از ملاحظه دقیق همین نکات مهم و اساسی در سیاست داخلی و خارجی ایران اسلامی (مهد تشیع) است.»1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •