کجا رفت آن دروازه های تمدن که شاه وعده اش را داده بود!؟
گاف محمدرضا پهلوی در تبیین وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه ایران

کجا رفت آن دروازه های تمدن که شاه وعده اش را داده بود!؟

ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی بیان می دارد که: «پادشاهان همیشه می خواهند مستبد و مطلق العنان باشند. نفع آنها در این است که ملت ناتوان و بدبخت باشد و هیچ وقت نتواند در مقابل آنان مقاومت نماید.» محمدرضا شاه نیز از زمان رسیدن به قدرت بویژه پس از کودتای 28 مرداد 1332 از هر فرصتی برای توجیه روش استبدادی خود استفاده می نمود...

کافه تاریخ- کشکول

 

ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی بیان می دارد که: «پادشاهان همیشه می خواهند مستبد و مطلق العنان باشند. نفع آنها در این است که ملت ناتوان و بدبخت باشد و هیچ وقت نتواند در مقابل آنان مقاومت نماید.» محمدرضا شاه نیز از زمان رسیدن به قدرت بویژه پس از کودتای 28 مرداد 1332 از هر فرصتی برای توجیه روش استبدادی خود استفاده می نمود، گاهی تعداد زیاد بیسوادان در کشور را بهانه می کرد، مثلاً وی در مصاحبه ای با اوریانافالاچی بیان داشته بود که: «باور کنید وقتی سه چهارم ملتی خواندن و نوشتن نمی دانند، جز از راه اقتدار کامل نمی توان اصلاحات کرد.» یا در گفتاری دیگر و در مصاحبه ای که به تاریخ 8آبان 1355 با روزنامه کیهان انجام داده بود، دمکراسی غرب را پوچ و بی معنی دانسته بود: «دمکراسی، اگر وجود داشته باشد، جز این کاری که ما می کنیم چه ( میتواند باشد؟راستی،دمکراسی چیست؟» این موارد نشان از آن دارد که محمدرضا شاه در دوران حکومت خود و علی الخصوص دو دهه پایانی آن برای ادامه روش استبدادی و همچنین مخالفت با مؤلفه ها و قواعد دمکراتیک از هیچ کوششی فرو گذار نمی کرد و مخالفین خود را نیز به شدت سرکوب می نمود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •