آیینهای مختلف چهارشنبه سوری در نقاط مختلف ایران

آیینهای مختلف چهارشنبه سوری در نقاط مختلف ایران

چـهارشنبه سـوری از جمله آیین هایی اسـت کـه پـیش از آمـدن نـوروز در بیـشتر مناطق حوزه تـمدنی ایـران برگزار مـی شـود. اگرچـه‌ ایـن آیـین جـزء اشـتراکات آیینـی کشورهای حوزه تمدنی ایران به حساب مـی آیـد اما نحوه اجرای آن در منـاطق مختلـف تاحدودی متفاوت است .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

چـهارشنبه سـوری از جمله آیین هایی اسـت کـه پـیش از آمـدن نـوروز در بیـشتر مناطق حوزه تـمدنی ایـران برگزار مـی شـود. اگرچـه‌ ایـن آیـین جـزء اشـتراکات آیینـی کشورهای حوزه تمدنی ایران به حساب مـی آیـد اما نحوه اجرای آن در منـاطق مختلـف تاحدودی متفاوت است . با وجود این کـه رسـم چهارشنبه سوری‌ و برافروختن‌ آتش در تمام ایران یـکسان اسـت امـا در نواحی مختلف تفاوت هایی دیده می شـود. بــرای مثـال درحـالی کـه در تهـران بـا اثاثیه های دور انداخته شده بعد از‌ خانه‌ تکانی آتـش روشــن مـی کننـد؛ در ایـن شـب در شـیراز بـساط فال حـافظ ، گـیرایی خـاصی دارد. در گیلان و در آخرین چهارشـنبه ، اسـپند، گلاب‌ و شـمع‌ حـتما باید در خانه باشد‌. بعضی‌ از گیلانی ها خاکـستر آتـش افـروز شـب چهارشنبه سـوری را صـبح چهارشنبه پای درخت ها می ریزند و مـعتقدنـد کـه درخـت هـا بـارور مـی شود‌. در‌ اصفهان هر جا کـه‌ آتـش‌ چهارشنبه سوری افروختـه شـود هیـزم هـا را سـه دسـته می کنند که بعضی آن را بـا سـه شعار اندیـشه نیـک ، گفتـار نـیـک و کــردار نـیـک مـرتبط می دانـند. در روسـتاهای اطراف‌ بندرعباس‌ از ساعتی بـه غــروب مانـده در گوشـه و کنـار روستاها ساز و دهل می زنند و شادی می کنند، کپه های آتـش را در کـوچه یا صحن خانـه می گذارند و از روی آتـش‌ مـی‌ پرند. خـراسانی‌ هـا هـفت بوتـه یـا هفـت تــوده هیـزم را در وسط کوچه یا صحن حیاط می گذارند و مقارن‌ با غروب آفتاب آن را مـی افروزنـد و از روی آتـش مـی‌ پرند‌. در‌ شیراز این سنت بیشتر خـانوادگی اسـت و تـعـداد کـپـه هــای هیـزم باید فـرد بـاشد . ‌‌در‌ بیشتر روستاهای مازندران نیز، سه یا پـنج یـا هفت کپه از بوته های‌ گون‌ یا‌ نـی و سـاقه بـرنج می گذارند و اوایل شب روشن می کـننـد و بـاید هـمه هـفت بـار از‌ آن بـپرند. سالخوردگان در پریدن از آتش مقدم اند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •