سمتهای بی ضابطه در دستگاه قضا

سمتهای بی ضابطه در دستگاه قضا

انتصاب افراد به سمتهای مختلف عاری از هرگونه ضابطه و قانون بود و بسیاری از افراد یک شبه صاحب پستهای مهم و کلیدی می‌شدند. این مسئله در اواخر سلطنت محمدرضا بیشتر شد. عامل اصلی و مهم در تحقق این موضوع، نزدیکی به رأس قدرت و اطاعت محض از آن بود.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

انتصاب افراد به سمتهای مختلف عاری از هرگونه ضابطه و قانون بود و بسیاری از افراد یک شبه صاحب پستهای مهم و کلیدی می‌شدند. این مسئله در اواخر سلطنت محمدرضا بیشتر شد. عامل اصلی و مهم در تحقق این موضوع، نزدیکی به رأس قدرت و اطاعت محض از آن بود. به عبارتی در صورت ثابت شدن میزان وفاداری افراد به شاه و رژیم، بسیاری از آنان به پستهای بالا دست می‌یافتند:
«وقتی مصطفوی از من پرسید آیا انتصابات جدید وزارت دادگستری را در دیوان عالی کشور دیدید؟ و من گفتم بله، مثلاً اشرف ممقانی را که حتی یک روز مستشار دیوان عالی کشور نشده، به ریاست شعبه دیوان کشور گذارده است خندید و گفت خود دکتر عاملی هم این طوری رئیس شعبه شد. گفتم بله، برای او اصلاً یک شعبه دیوان عالی کشور ایجاد شد و وقتی هم که معاون دکتر هدایتی بود این حکم را گرفته توی جیب خود داشت یکی گفت بله حالا دیگر در دیوان کشور کسی نیست که سرش به تنش بیارزد سابق مردانی بودند، مصطفوی گفت بله ذکاءالملک فروغی رئیس دیوان کشور بود که مدتها نخست وزیر شده بود و از دانشمندان بنام ایران است آقا سیدنصرالله تقوی، میرزا رضاخان نایینی، مرحوم وجدانی، گفتم بله مرحوم فاطمی و امثال آن.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •