از آتش افروزان قدیم تا حاجی فیروزهای امروزی
پیکهای نوروزی در ایران

از آتش افروزان قدیم تا حاجی فیروزهای امروزی

یکی‌ از‌ آیین هایی که با آتش و همچنین با جشن های نـوروزی ارتباط مـستقیم دارد مراسم آتـش افـروزی است آتـش‌ افـروزان گروهـی بـازیگر دوره گرد بودند که از‌ چند‌ روز پیش از نوروز تا سیزدهم فروردین در شهر می گـشتند و مژده فرارسیدن بهار را به مردم می دادند‌.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

یکی‌ از‌ آیین هایی که با آتش و همچنین با جشن های نـوروزی ارتباط مـستقیم دارد مراسم آتـش افـروزی است آتـش‌ افـروزان گروهـی بـازیگر دوره گرد بودند که از‌ چند‌ روز پیش از نوروز تا سیزدهم فروردین در شهر می گـشتند و مژده فرارسیدن بهار را به مردم می دادند‌. در‌ این‌ زمان آتـش افروزهـا جــای خـود را بـه حاجی فیروزها داده‌ اند. لقب حاجی که پیش از نام فیروز آمده مؤید نوعی احترام اسـت و اعتباری کـه در ادوار اسـلامی‌ بـه‌ وی‌ داده شـده اسـت . حـاجی فیروزهـا هـم ماننـد آتش افروزها لبـاس سـرخ‌ یا‌ رنگارنگ با زنگ و منگوله می پوشند و صـورت و گـردن را سیاه می کنند، ولی بدون آتش و مشعل‌ به‌ خیابان‌ ها می آیند و با سـاز و آواز و زدن دف و دایره و رقص و شیرین کاری‌ به‌ استقبال‌ نوروز مـی رونـد. نام یکی دیگر از‌ دسته‌ های‌ پیک نوروزی ، میر نوروزی یا پادشاه نوروزی است . آیین به راه انداختن میر نوروزی‌ تا‌ یکی دو دهه آغاز سده چهاردهم شمسی در بـیشتر شـهرها و آبادی های ایران‌ رایج‌ بوده‌ و هنوز هم در پـاره ای از منـاطق ایـران از جملـه در میـان  کردها به‌ هنگام‌ فرارسیدن بهار و نوروز، رایج است که به آن میرمیرین می گوینـد. دسـته دیـگر از پیـک های نـوروزی ، گـروه نوروزی خـوان اسـت کـه‌ دوره‌ می گردند و با خواندن ترانـه هـای نـوروزی آمـدن بهـار و نوروز را به‌ مردم‌ نوید‌ می دهند و دعای خیر برای ساکنان خـانه هـمراه بـا نواهایی ساده و بی پیرایه می خوانند‌. نوروزخوانی‌ از‌ دیـرباز در بـیشتر نقاط ایران ، به ویژه گیلان ، مازندران ، آذربایجان و فارس رواج‌ بسیار‌ داشته است. 
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •