نحوه تعیین‌ و اعلام زمان تحویل سال

نحوه تعیین‌ و اعلام زمان تحویل سال

نوروز یکی از اعیاد ملی ایرانیان اسـت کـه بنیـان گـذاری آن را بـه جمشـید، پادشـاه افسانه ای ایران نسبت داده‌ اند‌. وی‌ برای اولین بار، سال شمسـی‌ را‌ معمـول‌ داشــت و در نـخستین روز آن جشنی برپا کرد به همین دلیل این روز را نوروز نامیده اند.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

نوروز یکی از اعیاد ملی ایرانیان اسـت کـه بنیـان گـذاری آن را بـه جمشـید پادشـاه افسانه ای ایران نسبت داده‌ اند‌. وی‌ برای اولین بار، سال شمسـی‌ را‌ معمـول‌ داشــت و در نـخستین روز آن جشنی برپا کرد به همین دلیل این روز را نوروز نامیده اند. نوروز‌ در‌ آن دوران ، که عصر طلایی ایران بود، اثرگذار‌ بود‌. آمدن نوروز در هر سال خاطره آن دوران و وعده بازگشت آن است. یکی از موضوعاتی که مستشرقان به دلیل ارتباط‌ مسـتقیم‌ بـا‌ دربــار بـه گـزارش آن اهتمام داشته اند، نحوه محاسبه و اعلام سـال نـو اسـت . در‌ ایـن‌ مـوضـوع‌ گـزارش هـای اولئاریوس و شاردن خـواندنی اسـت : منجم برای تعیین وقت حلول سال جدیـد از‌ جـای‌ برخاست و با اسطرلاب پس از گرفتن ارتفاع خورشید، ساعت و لحظه ای کـه خورشـید‌ به‌ زاویه‌ بین افق و آسمان می رسد و نیز دریافت نقطه دلخواه با فـریادی آغاز سال نـو‌ را‌ اعلام کرد. در خصوص اعلام آغاز سال نو نیز مطالب‌ متعددی‌ ذکر‌ شـده اسـت کـه شـاردن در سفرنامه خود بیان نمـوده کـه منجمـان یکـی دو سـاعت پـیش‌ از‌ حلـول سـال جـدیـد درحـالیکه لباس نو بر تن آراسته اند، در کاخ‌ سلطنتی‌ و در‌ شهرها در سرای حکـام گـرد می آیند، به پشت‌ بام‌ یا‌ مهتابی میروند، اسطرلاب خـود را بـه دسـت مـی گیرنـد، در آن می نگرند و همین‌ که‌ آفتاب به برج حـمل درآمـد با دست علامت می دهنـد کـه توپچیـان تیراندازی کنند. 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •