اولین مروجان فراماسونی در ایران

اولین مروجان فراماسونی در ایران

این سازمان از طریق هند به ایران راه یافت و دستگاه عظیم فراماسونری انگلیس شبکه گسترده‌ای در ایران پیدا کرد.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

فراماسونری اولین بار در دوره قاجار به ایران راه یافت. به نظر می‌رسد دانشجویان اعزامی به خارج، از اولین مروجان اندیشه فراماسونری بودند. این افراد بعد از بازگشت به میهن، تحت تأثیر سازمان فراماسونری، به تبلیغ و ترویج اندیشه‌‌های آن می‌پرداختند. برخی با این تصور که تقلید از افکار و اندیشه‌های غرب، عاملی جهت پیشرفت و توسعه کشور است، مجذوب آن نهادها می‌شدند:

«این سازمان از طریق هند به ایران راه یافت و دستگاه عظیم فراماسونری انگلیس شبکه گسترده‌ای در ایران پیدا کرد. گویا اولین ایرانی که به عضویت ماسونی درآمد عسکرخان افشار ارومی از سران سپاه عباس میرزا در تبریز بود. وی دومین فرستاده ایران به فرانسه بود که در سال 1224 ه.ق به ایران بازگشت. میرزا محمد صالح شیرازی که برای تحصیل در سال 1230 به انگلستان فرستاده شده در دانش‌آموزی کوشا بود و به چند زبان آشنا شد، نخستین بار روزنامه‌ای در ایران انتشار داد، وی در سفرنامه‌اش از مجمع فراموشخانه سخن گفته که چگونه به این مجمع پیوسته است.»1

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •