نوروز در تاجیکستان
آیین های نوروزی در حوزه تمدنی ایران

نوروز در تاجیکستان

اولین روز سال نو، در تاجیکستان‌ با‌ صداهای کرنی ، سرنا و فلوت آغاز‌ مـی‌ شـود کـه‌ مردم‌ را‌ به تـجلیل از ایـن جشن فرا‌ می‌ خوانند و در وسط میدانی  که مراسم تجلیـل از نوروز در آن برگزار‌ می‌ شود، آتشی را روشن می کنند‌...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

اولین روز سال نو، در تاجیکستان‌ با‌ صداهای کرنی ، سرنا و فلوت آغاز‌ مـی‌ شـود کـه‌ مردم‌ را‌ به تـجلیل از ایـن جشن فرا‌ می‌ خوانند و در وسط میدانی  که مراسم تجلیـل از نوروز در آن برگزار‌ می‌ شود، آتشی را روشن می کنند‌ و به خاطر امید به‌ زندگی‌ بهتـر و دوری از بدی ها‌ تمام‌ شرکت کنندگان در مراسم گـرد آن مـی چرخنـد و در گوشـه دیگـر میدان آوازخوان‌ ها‌ اشـعار نـوروزی مـی خواننـد. رسـم هـا‌ و بازی‌ های نوروزی مختلف اند‌ و تجلیل‌ نوروز را نمی تـوان بـدون برگـزاری بـازی هـا و مسابقات کشتی ، اسـب سـواری ، تیراندازی بـا‌ کمان‌ ، خروس جنگی و رها کـردن کبـوتران تصور‌ کرد‌. در ایام‌ این‌ جشن‌ باشکوه ، اسب سواران از‌ تمام نقـاط تـاجیکـستان در محـل خاصی جمع می شوند و مراسم بزکشی را که یکی از‌ پرطرفدارترین‌ ورزش هــای مــردم در ایـن جشن‌ به‌ شمار‌ می‌ رود‌، برگزار می کنند‌. هم‌ چنین بهتـرین کـشتی گیـران از تمـام نقاط تاجیکستان و کشورهای هـمسایه ‌ ‌بـه این منطقه سفر می کننـد‌ تـا‌ مراسـم‌ کـشتی را به طور باشکوهی برگزار کـنند‌. جـوانان‌ نـیز‌ در‌ میدانی‌ تخم‌ جنگ (تخم مرغ بـازی )، کبـک جنگ ، خروس جنگ بازی می کنند و مشغول کـشتی می شوند. همة این بازی ها تا پاسـی از شب ادامه می یابند. در‌ روز دوم هـم از صبح زود شادی و سرور در گـذرگاه هــای ده و کوچه ها آغاز می شود و تا آخر روز دوام دارد .

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •