بازی «قـوقو برگ چنار» در سیزده به در افغانستان
آیین های نوروزی در حوزه تمدنی ایران

بازی «قـوقو برگ چنار» در سیزده به در افغانستان

برپایی آیین سیزده به در هم از جمله رسومی است که در‌ برخی‌ از‌ منـاطق و کـشورهای حوزه تمدنی ایـران از جـمله ایران ، افغانستان و تاجیکستان برگزار می‌ شود‌. به تعبیر دیگر این آیین بـیشتر در کـشورهای فارسی زبان رایج است و با شکوه فـراوان بـرگزار‌ مـی‌ شـود، سیزده فروردین در افغانستان هـم از اهـمیـت‌ خـاصـی‌ برخـوردار اسـت .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

برپایی آیین سیزده به در هم از جمله رسومی است که در‌ برخی‌ از‌ منـاطق و کـشورهای حوزه تمدنی ایـران از جـمله ایران ، افغانستان و تاجیکستان برگزار می‌ شود‌. به تعبیر دیگر این آیین بـیشتر در کـشورهای فارسی زبان رایج است و با شکوه فـراوان بـرگزار‌ مـی‌ شـود، سیزده فروردین در افغانستان هـم از اهـمیـت‌ خـاصـی‌ برخـوردار اسـت . صـبح روز سیزده به در، در هر کوچه و برزن همهمه است و هر کس تقلا می کند خود را زودتر بـه مناطق‌ خوش‌ آب و هوا برساند تا در‌ جای‌ بهتری ساکن شود. هنگام ظـهر افـراد خـانواده در محلی که اطراق کرده اند، گرد می آیند و غذای مخصوص این روز ماننـد دم پخـت و کیچری‌ را‌ می خورند. این غذای‌ مخصوص‌ نیز در دیگـر مـنـاطق وجــود نـدارد و مبـین تفاوت در نحوه اجـرای آیـین سیزده به در کشورهای حوزه تمدنی ایران است . یکی دیگـر از مراسم های سیزده به در بازی دختران‌ و زنان‌ است . این بازی به صـورت دسـته جمعـی صـورت مـی گیرد که به آن اصـطلاحا «قـوقو برگ چنار» می گویند.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •