ورود گاردان فرانسوی و آغاز تغییرات در ارتش ایران

ورود گاردان فرانسوی و آغاز تغییرات در ارتش ایران

سازمان نظامی ایران قبل از آمدن مربیان اروپایی مرکب بود از یکصد و هشتاد هزار نفر که از قوای پایتختی و قوای ولایتی تشکیل می‌شد.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

سازمان نظامی ایران تا پیش از فتحعلیشاه قاجار، سنتی بود. گذشته از تجهیزات نظامی که در حد ابتدایی و متکی بر سلاح‌های قدیمی بود، نیروهای نظامی نیز فاقد آموزش‌های نظامی لازم بودند. در این دوره برای اولین بار، گاردان فرانسوی به تعلیم نیروهای نظامی ایران پرداخت و گرچه اقدامات او، پایه‌گذار نیروهای نظامی مدرن نشد؛ اما منجربه تغییراتی به سبک نیروی نظامی اروپا گردید:
«سازمان نظامی ایران قبل از آمدن مربیان اروپایی مرکب بود از یکصد و هشتاد هزار نفر که از قوای پایتختی و قوای ولایتی تشکیل می‌شد. دسته اول حدود هفتاد هزار نفر بودند که از دولت حقوق دریافت می‌کردند و دسته دوم به خرج شاهزادگان و حکام ولایات اداره می‌شدند. صفوف ارتش عبارت از پیاده شصت هزار نفر، سواره صد و چهل و چهار نفر و توپچی دو هزار و پانصد نفر، ارتش ایران فاقد کادر تعلیم یافته و باتجربه بود. افراد با معرفی تعدادی از نفرات دارای مقام نظامی می‌شدند. فرمانده یک دسته ده نفری را اون باشی، فرمانده صد نفری را یوز باشی، فرمانده هزار نفری را مین باشی و فرمانده ده هزار نفری را امیرتومان می‌گفتند... اولین هیأت مربی در زمان فتحعلیشاه، هیأت گاردان بود که در سال 1807 م وارد ایران شدند. ستوان فابویه و سروان وردیه افسران فرانسوی مأمور شدند که توپخانه و قوای پیاده نظام را به فرم اروپا آموزش دهند.»1
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •