شاهان قاجار، سفارش‌ دهندگان اصلی آثار هنری‌ غربی

شاهان قاجار، سفارش‌ دهندگان اصلی آثار هنری‌ غربی

حضور نقاشان غربی در‌ ایـران‌ بـه آگـاهی و علاقهء ایرانیان به سبکها و تکنیکهای نقاشی اروپایی افزود. شاهان قـاجار که‌ سفارش‌ دهندگان اصلی آثار هنری‌ بودند‌، مستقیما‌ با هنرمندانی‌ که‌ به‌ ایران سفر می کردند، تماس داشـتند‌ و نـقاشان‌ دربـاری ایران را تشویق کردند که سبک هنرمندان اوپایی را تقلید کنند‌.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

حضور نقاشان غربی در‌ ایـران‌ بـه آگـاهی و علاقهء ایرانیان به سبکها و تکنیکهای نقاشی اروپایی افزود. شاهان قـاجار که‌ سفارش‌ دهندگان اصلی آثار هنری‌ بودند‌، مستقیما‌ با هنرمندانی‌ که‌ به‌ ایران سفر می کردند، تماس داشـتند‌ و نـقاشان‌ دربـاری ایران را تشویق کردند که سبک هنرمندان اوپایی را تقلید کنند‌. از‌ آنجا کـه ایـن‌ هنرمندان ایرانی در‌ دربار زندگی می کردند‌، به‌ احتمال‌ زیاد نقاشان اروپایی را‌ ملاقات‌ می کردند و حتی شـاید مـستقیما از آنـان تعلیم می گرفتند. یکی از این‌ هنرمندان لویی امیل دوئوسه‌ نقاش فرانسوی است. او در‌ 18 آوریـل 1823 م (1202 ش) مـتولد شد، بعدها به‌ مدرسهء نظام رفـت و بـه ارتش پیـوست. در سـال 1858 بـه‌ ایران فرستاده شد. در آن زمـان،ناصر الدین شاه از دولت‌ فرانسه‌ تقاضا‌ کرده بود که گروهی را به ایران بفرستد تا ارتـش ایـران را طبق معیارهای فرانسوی تعلیم دهد. دوئسـه بـه مـردم‌شناسی و قـوم‌شناسی بـسیار علاقه‌مند بود و در طـول سـفر به تهران‌،بیش‌ از ششصد طرح‌ از مردم در نقاط مختلف ایران کشید.یک سال بعد، به‌ اصفهان، شـیراز، کـرمان، بـلوچستان،و خراسان سفر کرد و به مطالعهء‌ فرهنگ‌ لر، بـختیاری، بـلوچ، ارمـنی، و تـرکمن‌‌ پرداخـت‌. دوئوسـه صدها طرح با مداد، آبرنگ، و قلم‌ و مرکب کشید که تصاویر سربازان و اسلحه‌های‌شان، زنان و مردان اقوام مختلف،ناصر الدین شاه و دربایان، گماشتگان، خدمتکاران، مکانهای‌ مقدس‌، پلها کوهها، دریـاچه‌ها، شهرها و‌ دروازهء‌ شهرها را در بر داشت. او ایران را پس از سه سال ترک کرد. آثار دوئوسه ناپلئون‌ سوم و ملکه او را به شدت تحت تأثیر قرار داد.در سال‌ 1863،این آثار را در آکادمی علوم فرانسه به نمایش‌ گـذاشتند و وزارت عـلوم فرانسه کتابی از طراحیهای‌ دوئوسه چاپ کرد. دوئوسـه به دربار‌ ناصر الدین شاه‌ نیز راه یافت و دست‌کم دو طرح از شاه‌ کشید‌.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •