«جشن پنجاه به در» در قزوین

«جشن پنجاه به در» در قزوین

شهرها و اقصی نقاط مختلف ایران،هر کدام درای آیینها و رسم رسوم مختلفی می باشند به نوبه خود منحصر به فرد می باشند. پنجاه به در یکی از اصیل ترین آیین های شهر قزوین به شـمار مــی آیـد. ایــن آیین‌ ، آیین‌ سپاسگزاری از خداوند و نیز درخواست بارش بـاران اسـت...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

شهرها و اقصی نقاط مختلف ایران،هر کدام درای آیینها و رسم رسوم مختلفی می باشند به نوبه خود منحصر به فرد می باشند. پنجاه به در یکی از اصیل ترین آیین های شهر قزوین به شـمار مــی آیـد. ایــن آیین‌ ، آیین‌ سپاسگزاری از خداوند و نیز درخواست بارش بـاران اسـت ؛ بـدین ترتیب کـه اگـر از ابتدای سال تا پنجاهمین روز آن، باران به وفـور بـبارد، مـردم در آیین «پنجاهبه در» نماز‌ شکر‌ به جای مـی آورند و در صـورتی که با فقـدان بـاران مواجه باشند، در این مراسم به خواندن دعا و نمـاز بــاران مـشـغول مـیشـوند. خوردن غذاهایی از جمله آش رشـته و دیـماجو انواع‌ تـنقلاتـی‌ چــون‌ آجـیـل و شیرینی، بخشی از رسوم‌ پنجاهبه‌ در‌ قزوین اسـت .  انـبوه خانواده ها با جمع شدن در محوطه مصلای راه ری و در میان باغهـای کهن منطقـه ، بـا اشــتیاق فــراوان بـه‌ اقامـه‌ نمـاز‌ بـاران، شـکرگزاری و شــادی می پردازند. طلب حاجـت و ادای نــذر‌، بـخـش‌ دیگـری از ایـن مراسـم اسـت. هـمچنین زنـان پس از اقامه نماز دوباره وضو میگیرند، سپس چند قطعـه سـنگ کوچک‌ را‌ انتخاب‌ میکنند و بـه سـمت آب انبار قدیمی که فقط بـخش هـایی از‌ آن بـرجا مانده است ، مـیروند و بـعد از نیت و طلب حاجـت و بــا امـیـد روا شـدن حـاجاتشان سنگ ها‌ را‌ به دیواره آب انبار مـیفشارند تـا به دیـواره بـچسـبد. آیـین آبخواهی پنجاه بـه در‌،  بهانـه‌ مناسـبی‌ بـرای صله رحم و دیدار دوستان و آشنایان است. 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •